సహా దేవా ప్రశ్న శాస్త్రము

ఈ సహా దేవా ప్రశ్న శాస్త్రము   ప్రార్దన చేసి చక్రము నందు కనపరచిన సంక్యను నొక్కిన పలితము వచును ఇలాగ ఒక రోజు మూడు పర్యాయములు మాత్రమే సరి ఐన పలితములు వచును  . ఎక్కువ పర్యాయములు నొక్కినచో సరి ఐన పలితములు  రావు కావున గమనించ గలరు . మరల   రేపు 3 ప్రశ్నలు చూసుకొనవచ్చును కళ్ళు మూసుకుని సంక్యను క్లిక్ చేయవలెను . ఇలా ప్రతి రోజు కూడా చూసుకొన వచ్చును .

ప్రార్దన
“కంచి గోపాలుని కృప మాకు గల్గవె కన్న  తల్లి లక్ష్మి కాపాడవే .
మంచి సేబ్బర చూచి మనసులో దెలియవే మది సహదేవును ప్రశ్న చెప్పవే .
పంచ పాండవులను భక్తితో దెలియవే ప్రక్కన ద్రౌపది పదవియ్యవే
అంజనాదేవి పుత్రుడా గొంతు నియవే అవనిలో పదంబు పాడనియ్యవే
ధరణిలో సహదేవుడు చెప్పిన ప్రశ్న శాస్త్రంబు తగును గాను  “
—————————————————————————————————-

 

12 thoughts on “సహా దేవా ప్రశ్న శాస్త్రము

  1. dilipchakravarthy on

    Carear and my marriage details and study details !and forriegn trip ? Is there in my life

  2. VENKATESH V V G on

    I Present position is too bad in financial and in employment. Can you please predict when it will solve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *