నక్షత్రములు

[౧] అశ్వని-అధికమైన బుద్ది ,ధనము,వినయము ,ప్రజ్ఞ, కీర్తి ,సుకము గలవాడగును.అందరికి ఆకర్షినియముగా ఉండును.ప్రేమ స్నేహ భావము గలవాడగును .ఎక్కువ గవురవము పొందగలడు.

 

[౨] భరణి -కోరికలు ఎక్కువ పరస్త్రీ వ్యామోహం కృతజ్ఞుడు ధనము కలవాడు తేజోవంతుడు అగును.సంతోషముగా నున్డువాడునుఆతిధ్యము వేడుక వినోదము గలవాడును పెద్దవాటికై అపెక్షిన్చువాడును, కామము మోహము కలవాడును అత్యాస కాల వాడును అగును .

 

[౩] కృత్తిక – ప్రభువులతో సమానుడును, ముర్కుడును,విద్యావంతుడు అగును.మంచి ఆరోగ్యము భలము సంతోషము ,ముందుకు సాగిపోయే స్వభావము గలవాడును, అదికారము చలాయిన్చువాడును నాయకత్వము వహించు స్వభావము గల వాడును పోటి తర్కించు స్వబావము గలిగి ఉండును మంచి శారిర కాంతి కీర్తి వాక్చాతుర్యము బందు ప్రీతి సుక సంపదలు కాల వాడగును.

 

[౪] రోహిణి -పరుల దోషములు తెలిసినవాడు,కృశించిన శరీరము ,జ్ఞానము ,పరస్త్రీ వ్యామోహము ,మంచి అలవాట్లు, మంచి స్వభావము ,మంచి వాక్కులు పలుకు వాడును సంగీతము ,కళ నాటకములందు అభిరుచి కలవాడును సమర్ధత ,సంపాదన, జనాకర్షణ ,కలిగి ఉండును.

 

[౫] మ్రిగసిర -మంచి మనస్సు ,దేశాటన చేయువాడును, కుటిల చూపు గల వాడును ,క్కమతురుడును , అనారోగ్యము కలవాడు అగును హాస్య స్వభావము కళ వాడును మనోశక్తి గలవాడును చురుకు తొందర కలవాడును ధైర్య సహసమును పాపా బీటి మాతృ భక్తీ ,శాస్త్ర విజ్ఞానము ,విపుల భుజములు ,ఉస్తహాముగా పనులు నిర్వాహించును .

 

[౬] ఆరుద్ర -క్రయ విక్రయ ములందు రానిన్చిను.చిత్ర సీమలో కలలలో రానిన్చును మంత్ర శాస్త్ర సాహిత్యములు అనుకులించును.ప్లాన్లు ,డిజైన్లు ,పుస్తకముల వ్యాపారము ,రవాణా,వ్రుత్తి మందులు ,వేలిముద్రల నిపుణులుగా రానిన్చును.

 

[౭] పునర్వసు -మంచి తెలివి తేటలు ,ధర్మ బుద్ది అవుదార్యము.దైవభక్తి ,శాస్త్ర విజ్ఞానము ,న్యాయ దృష్టి ,సత్య శీలము ,సుగుణ సంపద, పరోపకార గుణము గలిగి అభి వృద్దికి రాగలరు.ప్రజాకర్షణ ,ప్రసిద్ది ,శన బలము ,కవి,కాముకుడు అగును .

 

[౮] పుష్యమి -దేవ బ్రాంహనులకు ప్రియుడును, ధనము కీర్తి గల వాడును.రాజప్రియుడును.బందువులు కళ వాడును అగును. పొడుపు చేయువాడును ,సంప్రదయములపై పట్టుదల కలవాడును దీక్షతో పని చేయు వాదు.

 

[9] ఆశ్రేష – మాటలలో మంచి నేర్పరి ,రహస్యముగా అదికారము చేయగలుగును.స్వమి కార్యము చేయగలుగుటలో ఆసక్తి చాతుర్యము చూపించును .పెద్ద మన్ననలను ఆదరణ పొందును .రహస్యమైన బుద్ది గలవాడును కృతజ్ఞ వచనము గలవాడును,కామగుణము అధికము.దురాచారము కాలవదగును. సుక్ష్మ బుద్ది గల వాడును ,న్యాయము గలవాడును ,అనేకవిషయములలో ప్రావిన్యము గలవాడును అగును.

 

[౧౦] మక -తేజోవంతుడై తండ్రిని మించిన వాడై ఉందును.గురు భక్తి, దైవ భక్తి,కలిగి ఉండును.కోపము ఎక్కువ వాదిన్చ్గలదు బండువర్గమునకు ఉపకారిగా ఉండును భార్యకు లోబడి ఉన్డువాడుగా ఉండును. ధనము గలవాడగును జీవితమూ సుకముగా గడుపు కొను వాడగును

 

[౧౧] పుబ్బ [పుర్వపాల్గుని] – త్యాగ గుణము గలవాడును ,దృడమైన వాడును ,కాముకుడు, లోభి ,ఉదారస్వభావము,కవి ,మంచి హృదయము గలవాడును ,విదేయుడును ,సుకము కోరువాడును ,విలాసము ,సత్యము ,తనకోరికలు సాదించు వాడగును.

 

[౧౨] ఉత్తర [ఉత్తరపల్గుని] – మానియును,క్రుతగ్నుడును, విద్వాంసుడును అగును.విద్యయందు ఆసక్తి గలవాడును బుద్ది బలము గలవాడును ,గణిత శాస్త్రము లేక ఇంజనీరింగ్,జ్యోతిష్య శాస్త్రము ఖగోళ శాస్త్రము తెలిసికోనును,కీర్తి గావురవములందు ఆపేక్ష మహిళలకు ఇష్టుడు కాగలడు.

 

[౧౩] హస్త -మంచి కీర్తి, గవురవము,గామ్బిర్యము, విద్య ,సంపద, పెద్దల వాళ్ళ గవురవము ,దైవ భక్తీ ,ఉపకార గుణము ,మహిళలకు ఆనందము కలిగించే స్వభావము ,వ్యాపారస్తుడు, వాళ్ళు వంచి పని చేయువాడు అభిరుచి గలవాడు ,కనికరము లేను అగును .

 

[౧౪] చిత్త -సత్య భావమునందు ఆసక్తి గలవాడు.మనము గలవాడు,వ్యాపార సరళి గలవాడు .ఆనందముగా ఉండును .ధైర్యవతుండు ,శక్తివంతుడు ,ఎత్తిపొడుపు మాటలు గలవాడును ,రసాయన్ శాస్త్రములందు ప్రీతి ,సర్వజన ప్రియుడు, సహజ జ్ఞానము గలవాడు ,సుగంద ద్రవ్యములు ,పుష్పములు ,అలంకారము పై ఆసక్తి దుండును

 

[౧౫] స్వాతి -స్వతంత్రుడు ,బుద్ధిమంతుడు, ధైర్యవంతుడు ,పెద్దల పట్ల గవురవము ,అనేక భోగ బాగ్యములు అనుభవించగలడు .బందు ప్రేమ కీర్తి విశాల హృదయము, దేవ బ్రంహనులకు ప్రియము చేయువాడును ,బోగము ధనము గలవాడగును ,మందబుద్ది ఉండును

 

[౧౬] విశాక -గర్వము, భార్యకు లోబడువడుగాను,శత్రువులను జైన్చువాడును ,దేహకర్షణ్,దేవుళ్ళ యందు భక్తీ ,సోదరులు గలవాడును,నిజైతి గలవాడును,ధర్మమూ గలవాడును మంచి పరిజ్ఞానము గలవాడగును

 

[౧౭] అనురాధ -రాజకియాసక్తి ,మంచి రూపము ,సవుర్యము ,పాప భీతి,మహిళల అభిమానము ,సుకమునందాసక్తుడు,ధన వంతుడు ,విభుడు అగును

 

[౧౮] జేష్ఠ -అధికమైన కోపము ,పరస్త్రీ ఆసక్తి ,విద్యాసక్తి, మాటలతో పోట్లాటకు వెనుదీయని వాడు ,యుక్తాయుక్తముగా నటించు నేర్పు గలవడుగాను ,విద్యావంతుడు,పుత్రసంతతి ఉండును

 

[౧౯] మూల -సమర్ధమైన వాక్కులు గలవాడును ,కుశలుడు,దుర్తుడు,ధనము గలవాడు,నిజాయితి ,ఇతరులయొక్క గవురవము కాపాడు వాడు ,ఆచరావంతుడు,రహస్యములను పసి కట్టి వివక్షత లేకుండా అన్ని పదార్దములు బుజించును .

 

[౨౦] పూర్వాసాడ -సుకము గలవాడు .శాంతి బుద్ది గలవాడగును .ఇతరులను ప్రేమించువాడు ,బోగావస్తు ప్రీతి,ప్రసన్న ముకము ,దానగుణము తల్లి మీద ప్రేమ మంచి పేరు ఉండగలదు.

 

[౨౧] ఉత్తరాషాడ -మాన్యుడు,శాంతి గుణము ,ధనము ,కర్చు పెట్టు మనస్సు గల ,హాస్యము ,ఉల్లాసము ,ఉస్ట్చాహము ,నమ్మకము ,సర్వము మంచి కొరకు ఉన్నదనే ఆశయము ,ఇతరులు చేసిన మేలు మరువడు.

 

[౨౨] శ్రవణ -పండితుడును ,దేవ బ్రమహనులందు భక్తీ ,రాజునూ,ధన వంతుడును ,పొడుపు గలవాడు ,దాన్యపరుడును ,విసుగు చెందని వాడు,పట్టుదలగలవాడు అగును .

 

[౨౩] ధనిష్ఠ -దాతృత్వము ఉపకార గుణము రోష పవురుశము అదిక సంపాదనభిరుచి,క్రీడలలో ఆసక్తి శ్రమ పడే స్వభావము ,సుకము గల వాడును ఉద్రేకము కొన్ని సమయము లలో అదిక వ్యేయము ,ఆస గలవాడు అగును .

 

[౨౪] శతభిష -బందు ప్రీతి ,గావురవ మన్ననలు,శాంతి స్వభావము ,లవుకిక పరిజ్ఞానము ,దైర్య సాహసము,భార్య పట్ల అభిమానము .దీర్గాయువు ,కాల జ్ఞానము గలవాడగును .

 

[౨౫] పూర్వాబద్ర -ప్రవుడముగా మాట్లాడు వాడు,వేదాంతి ,సర్వము మంచికోరకు ఉన్నదనే ఆసతో గూడా కలిగి ఉండును .విదేయత, నిజము,నమ్మ దాగిన వాడు ,తత్వ శాస్త్రము ,కగోళ,విద్య ,విమర్శ,ఉండును .

 

[౨౬] ఉత్తరాబద్ర -దైర్యము ,నీటి ,నిజాయితి ,చాపల్యము,నెమ్మది,ఆలస్య భావము ,అభి వృద్ది ,ఏదో ఒక అనారోగ్యము ఉండును త్యాగ బుద్ది ధనము గలవాడు ,పండితుడు అగును పేద సాదలకు సహాయము చేయువాడునగును.
[౨౭]రేవతి -గొప్పదగు లాన్చనము గలవాడు,కామాతురుడు ,సుందరుడు,మంత్రి ,స్తిరమైన సంపద యందు ఆసక్తి ,నీటి మంతుడు గావురవ నీయుడు ,విద్యాసక్తి ,మనోనిగ్రహము ,స్తిర బుద్ది,పాండిత్యము .సామర్ద్యము ,న్యాయముకోరకు ఎక్కువ శ్రద్ద చూపు వాడగును.

 

47 thoughts on “నక్షత్రములు

 1. Harendra chary, Jonnada on

  Shastry garu !

  Still I don’t know about my raasi, Janma nakshatram, and gothram.

  Could please tell me my full detailed .

  HARENDRA CHARY Jonnada
  DOB: 30.06.1956
  P O B: Hyderabad, Andhra Pradesh

 2. charan on

  Shastry garu !

  Still I don’t know about my raasi, Janma nakshatram, and gothram.

  Could please tell me my full detailed .

  CHARAN KANDULA
  DOB: 25.11.1986
  P O B: KHAMMAM, Andhra Pradesh

  • admin on

   Dear Charan,
   You can ask our astrologer directly through live option visible when our astrologer is online.

   Thank you

 3. name Swarnalatha
  Date Of Barth 23.11.1988
  Nakshitram mula 1va padham

  Could please tell me my full detailed .
  Regana swarnalatha
  Viziyanagaram
  Ramabhadram

  • PLz ask your questions to our astrologer on live chat option.

 4. mopidevi venkateswarlu on

  good site. all Telugu ppeople/indians must visit this site and know the real results.

  • Dear Venkateswarlu,
   Thanks for your valuable comment. Plz share this website with all your friends and get updated.

   Thank you,
   Admin

 5. nenu mula nakthamlo putanu nenu money sapdhisthuna kani nadagara nilavadamledu nenu emicheyali na date of barth 29-06-1989

 6. sunil on

  sir give me full information my heroschope
  my Date of Birth: 24/11/1987
  time: morning 8:24
  Birth palace: armoor, dist:Nizamabad
  Raasi : Danush Raasi
  Janmanama: Buddimanthudu

 7. GNANAPPAGARI SAVITHRI on

  NAKU JOB ENNI DAGARA TRY CHESINA RAVATAM LEDU ENDUVALLLA

 8. BANDLA.ARUNA KUMARI on

  Shastry garu

  Still I don’t know about my raasi, Janma nakshatram

  naaku mupalla.venkata narasaiah athnitho marriege post poned awthundhi emicheyalo chepandi

 9. kumari vennela. galla on

  shastry garu.
  still i dont know about my raasi, janma nakshatram, and gotharam.
  could please tell me.
  my full detailed.
  name kumari vennela
  date of birth: 31-8-1994
  time:7 5min pm
  bitth place: gurja
  dist:krishna

 10. p.dolly priya on

  shastry garu.
  still i dont know about my raasi, janma nakshatram, and gotharam.
  could please tell me.
  my full detailed.
  name : P.Dolly Priya
  date of birth: 29-03-1996
  time:11.00 pm
  birth place:rahmath Nagar
  dist:hyderbad.

  • admin on

   Dear Priya,
   Please ask your queries through our live chat option which is visible when our astrologer is online.

   Regards,
   Admin

 11. sasidurga on

  na jathakam kavali neanu september 19,1988 lo putanu.

  na job gurinchi ,na marriage gurinchi.

  okathanini marriage cheasukovalanukuntuna

  he is VENKATA SIVA RAO
  dob:feb 4, 1987
  my name SASIDURGA
  dob:sep 19, 1988

 12. chukka veera bhadra nagendra prasad on

  sastri garu my date of birth 22011983 aswani nakshatram time pagalu 12.20 na jatakam kavali

 13. pailla sandeep reddy on

  my daughter birth date was 15th feb 2013,at 9:21am at hyderabad
  please tell about her birth star and vrasi,
  how is her birth time

 14. sandhya on

  i dont know my zodiac sign can u please say my zodiac sign my date of birth is 1.4.1992 time morning 12 to 12.30

 15. NAMASKAARAM SHASTRI GAARU
  NAA PERU PARASA SRINIVAS
  VYAVAHARIKANGA SRINU ANI PILUSTARU
  NAA DATE OF BIRTH 16-05-1988
  TIME 2:15PM
  MONDAY
  NAA JYATHAKA CHAKRAM
  VIVAHAM VUDYOGAM VYAVAHARAM AAYUVUSHU ALA UNNAYO PAMPA GALARU

 16. kamala on

  my daughter date of birth 7-7-2012. maa papa a nakshatramlo puttindi,rasi, and purthi jathakam kavali. village macherla,andhra pradesh,india

 17. kamala on

  my daughter date of birth 7-7-2012, time:1.32 am.saturday.maa papa purthi jathakam kavali

 18. T.M.THULASI on

  T.M. THULASI said:
  Date.of.birth: 26-10-1995
  Time of Birth : 5.00 to 6.00 am
  Birth place : tirupati
  gothram: samppagi
  dist.: chittoor
  Plz naku jhathakam yeala undi swamy chapande… !

 19. D.pragnya on

  Good morning sastry garu,i want to know my nakshatram,rashi of my birth date-april 30th 1991, i have born night at 1:30am.

 20. Kumari R on

  Sir,

  I am born in Elamanchili, West Godavari District.
  21-Aug-1958, on Krishna Ashtami day, night, but do not know the exact time. Can you please tell me my Raasi, nakshtram and my Jatakam. I am trying to buy house for the past 10 years, finance is not the main issue, but not happening. Can you tell me how will my life be?

  Regards,
  VJ

 21. vamsiprabhaker on

  hai
  this vamsi prabhaker my nakshatram pushyami nakshatram i dnt no my rasi cn u plz tell me my rasi and my future

 22. vamsiprabhaker on

  hai sir and madam .
  my name:vamsi prabhaker
  my date of birth:13/07/1991
  time:between 12 to 1i dnt no xactly
  i hv cumpleted my diplomo machanical
  2years back.till now i did’t get the job .now am join ina btech.im frm rajamandry please my future details and my present also to my mail id :vamsi.vegi136@gmail.com

 23. SAIRAM,
  MY DATE OF BIRTH IS : 17-6-1955 AT CHENNAI TIME OF BIRTH : 1.15 PM,
  MY BIRTH STAR IS : BHARANI, MESHA RASI,KANYA LAGNAM,
  NO EARNINGS FROM MY END SINCE TWO YEARS, IN DIFFICULT SITUATION, WHETHER IS THERE ANY BUSINESS OPPORTUNITY FOR ME TO START AT THIS AGE, IF SO, PLEASE HIGHLIGHT ME SIR, I HAVE ONE DAUGHTER (GOT MARRIED), AND ONE SON,
  MY SON DATE OF BIRTH IS : 27-7-1985 IN CHENNAI, TIME OF BIRTH : 10.40 AM,
  HIS BIRTH STAR IS : ANURADHA, VRICHAKA,KANYA LAGNAM, HE IS NOW JOBLESS, COMPLETED MCA IN 2010 TRYING FOR JOB VIGOROUSLY, WHAT IS THE SOLUTION, SIR, I HUMBLY REQUEST YOUR GOODSELF TO HIGHLIGHT OUR POSITIONS FOR IMPROVING.
  YOURS SAI BROTHER,
  PARESH VUMMITTI

 24. naga venkata srinivasa gupta on

  Dear sir,
  My DOB,10-03-1982,Star utttar tell me my life feature.

 25. madhavi on

  hi sir,
  i was born on dec 31st 1986
  moola nakshatram 4th padam dhanu rasi.could you please tell me about my future and when ll i get married?

 26. Dear Sir,

  Namaste !!!

  i was born on 2nd Nov 1987, poorvabhadra nakshatram, time 6:00 am.

  could you please tell me my future,
  when i will get married ?

 27. anilkumar on

  D.O.B 27/01/93
  AROUND 1.30 AM AT KARIMAGAR DISTRICT A.P

 28. sir,

  please tell me my Rasi & Nakshathram, Tithi, jathakam.

  My details is

  Name: Swathi
  DOB: 28-04-1991
  Birth Place: Hyderabad
  Hosital: Mahila Mandali
  Time: After 4 PM bornd.

  Thanking You,

  Your’s Faithfully,
  SwathiSinga

 29. G.M.Subhash on

  sir my son born on 30.10.2013 at 12.45 pm plz tell me jathakam which name suitable, rasi, nakshtram.

 30. G.M.Subhash on

  sir,

  please tell me my Son Rasi & Nakshathram, Tithi, jathakam, Names.

  My details is

  DOB: 30-10-2013
  Birth Place: Tirupati
  Hospital: Maternity Hospital
  Time: 12.35 pm

  Thanking You,

  Your’s Faithfully,
  Subhash

 31. Shastry garu !

  Still I don’t know about my raasi, Janma nakshatram, and gothram.

  Could please tell me my full detailed .

  RAMESHWAR mogili
  DOB: 23/12/1989
  P O B: SIRICILLA,KARIMAGAR, Andhra Pradesh
  INDIA 505301