జ్యోతిష్యం

1. అశ్వని 2. భరణి 3. కృత్తిక 4.  రొహిని 5. మృగశిర 6. ఆర్ద్ర  7. పునర్వ్సు 8. పుష్యమి 9. ఆశ్రేశ 10. మఖ 11. పుబ్బ 12. ఉత్తర 13. హస్త 14. చిత్త 15. స్వాతి 16. విసాక 17. అనురాధ 18. జేష్ఠ 19. మూల 20. పూర్వాషాడ 21. ఉత్తరాషాడ 22. స్రవన  23. ధనిష్ఠ 24. శతభిష 25. పుర్వాబద్ర 26. ఉత్తరాబద్ర 27. రేవతి .

 

9 గ్రహాలు
1. రవి 2. చంద్ర 3. కుజ 4. రాహు 5. గురువు 6. శని 7. బుద 8. కేతు 9. శుక్ర

 

12 రాసులు
1. మేషరాసి 2. వ్రుషభారాసి 3. మిదునరాసి 4. కర్కాటక రాసి  5. సింహరాశి 6. కన్యరాసి 7. తులరాసి 8. వ్రుచికరాసి 9. ధనస్సురాసి 10. మకరరాసి 11. కుమ్బరాసి  12. మీనరాసి

 

౨౭ నక్షత్రాలకి ౧౦౮ పదాలు వుంటై జ్యోతిష్య శాస్త్రం మొత్తం వీటిమీదనే  వుంటై ఇవి ప్రకంపనలతో జీవితం నడుస్తుంది అవి వుండే స్తానలను బట్టి జీవితం నడుస్తుంది ఇవి అన్ని కూడా  పూర్వజన్మ సుక్రుతాన్ని బట్టి నడుస్తుంది
గ్రహ కక్ష్యల యొక్క పరుదులు బెదించి యుండుటచేత గ్రహములకు గతి బేదములు కలుగుచున్నవి .అదిక గతి గల గ్రహములు భ చక్రమును అల్ప కాలమునకు చుట్టి వచుచున్నవి .సూర్యుడు రమారమి ఒక దినమునకు ఒక బాగా వంతున నెల ఒకటికి ఒక రాసి క్షేత్రమును నడచును ౧౨ రాసులు మొత్తమును ఒక సవస్తరములో తిరిగి వచును ఒకరాసి దాటుటకు అన్ని గ్రహముల కంటే దగ్గరగా నున్న చంద్రునకు రెండున్నర రోజులు పట్టును అన్నిటి కంటే దూరముగా నున్న శనికి రెండున్నర సవస్చారం పట్టును గురువుకు ౧ సవస్చారం  సుక్రునకు ఒక మాసం రాహు కేతువులకి ఒకటిన్నర సవస్చ్రం పట్టును
రాహు కేతువులు మినహా కొరవ గ్రహములు అన్నియు సవ్యములో రాహు కేతువులు అపసవ్యములోను సంచరించును మనకు మిత్రులు శత్రువులు ఉన్నట్లే గ్రహములకు కూడా మిత్రులు శత్రులు సములు గలరు .
     ౧౯౭౨ నెలలో భూమి యొక్క ఐస్కాంత క్షేత్రములో చెలరేగిన సక్షోభము వలన సంబవించిన పరిణామములపై హైదరాబాద్ శాస్త్రవేత్తలు పరిసోదనలు జరిపి యుండిరి ఆ సమయములో సూర్య మండలములో ప్రేళులు సంబవించినవి అని వాటి మూలమున భూమి యొక్క ఐస్కంత క్షేత్రములో మూడు సార్లు తుపానులు వచినవి అని వారు కనుగొన్నారు .ఆ సమయములో గుండె జబ్బులు రోడ్ల ప్రమాదములు ఆదికమైనట్లు ఆసుపత్రుల్లో చేరిన వారి సంక్య పెరిగినట్లు వారు తెలిపి యుండిరి
జ్యోతిష్యమనగా మానవునిపై  గ్రహముల ప్రభావము తెలుపు శాస్త్రము .జీవి ఎ కాలమునందు జననము నొందునో ఆకాల గ్రహ గతి ప్రభావము జీవి పైనున్డక తప్పదు.పరి సోదన వలన మనవ బుద్ది వికాసము
ప్రకృతికి సంబంధం వున్నట్లు విసదమగుచున్నది జీవి తను తలచిన కార్యమును చేయగలడు కానీ తను దేనిని తలంచ వాలేనో నిర్నింప జాలడు .బుద్ది ప్రభావమగు నిర్ణయములు పూర్వకర్మ  అనుసరములు
అవియే గ్రహ ప్రభావము వలన కలుగుచున్నవి స్త్రీ పురుష  సంయోగం వలన శుక్ల సోనితము వలన
 పిండోత్పత్తి కలుగుచున్నది కానీ జీవోత్పత్తి కలుగుట లేదు జీవోత్పత్తి ఒకానొకప్పుడు శక్తి కిరణప్రసార
ప్రభావము వలన కలుగుచున్నది గ్రహ ప్రభావము జీవి మాతృ గర్బ ప్రవేశ కాల మందు ప్రారంబమగుచున్నది
       తపోధనులు వారి సహజ జ్ఞానము వలన ప్రత్యక్ష అనుభవము వలన గ్రహ ప్రభావములను గ్రహించి యుండిరి .అట్టి విద్యనేరిగిన యోగ పుంగవులు సమాది స్తితి యందు రావ్యాది గ్రహముల సంచార క్రమమును పరిశీలించి ఆ వివరములు లోక సంగ్రహనర్దమైప్రకటించిరి .ఆ నిర్నయములే నేటికిని సిరోదార్యములై ఉన్నవి.

విజ్ఞాన శాస్త్రములలో జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రాచీనమైనది.దీని యొక్క ఉత్పత్తి ఎచట  నుండి ప్రారంబమైనది ప్రాచీన చరిత్రలు పరిసోదించి ఎంత వెదకినను శాస్త్రజ్ఞులకు ఈరోజువరకు అంతు చిక్కి ఉండలేదు .భూమిపై గల చరాచర సృష్టికి రవ్యాది గ్రహ కిరణ బ్రభావమునకు ఎంతో సంబంధం ఉన్నట్లు గ్రహించి మన మహ్ర్షులైన బృగు ,బ్రహ్మ ,బృహస్పతి ,పరాశర ,గర్గ ,వ్యాస, అత్రి. వశిష్ట ,అంగీరస, సూర్య ,యువన,సవునిక, వరాహ మిహిరాచార్య మొదలగు మహా మహులేందరో వారి స్వానుభావములతో జ్యోతిష్య శాస్త్రములను రచించి ఉండిరి .ప్రాక్యతి నొందిన సత్యచారుని నాడి సిద్దాంతము ఇప్పుడు లబించుట లేదు.

       ఇట్టి విజ్ఞాన శాస్త్రములలో ప్రాచీన ఋషీ సాంప్రదాయక గ్రందములైన బృగు సంహిత ,పరాశర సంహిత ,శుక్ర నాడి,గురు  నాడి,మార్కండేయ నాడి ,చంద్ర నాడి ,ధ్రువ నాడి సరస్వతి నాడి ,మొదలగునవి భారత దేసమునందే కాక ప్రపంచమునంతట వ్యాపించి గ్రీకులు రోమనులే కాక ఇతర దేశ వాసులు అనేకులు ఇప్పటి వరకు అవలంబించు చుంటిరి. ఇట్టి ప్రాచీన శాస్త్రములు  పోషణ లేని కారణము చే రాను రాను అనుభవము లేని అజ్ఞానులు విద్యాహీనుల చేతులలో పడి శాస్త్ర విజ్ఞానము నశించి బజారు పాలైనందులకు మనం ఎంతగానో చింతించ వలసి ఉన్నది .

ప్రాచీన ఋషీ సాంప్రదాయక గ్రందములలో కొన్ని లబ్యము కాక పోవుటయు మిగిలనవి ఆంద్ర వాన్గ్మయమున లేని కారణముచే చాలా కష్టముగా నున్నది జ్యోతిష్య శాస్త్రము వేద పురుషునకు నేత్రముతో సమాన మైనదిఈ శాస్త్రము వలన ప్రపంచము నందలి సమస్త విషయములు గుర్తింప వచును.

1,009 thoughts on “జ్యోతిష్యం

  • suresh goud on

   i m suresh jathakam pls send Hi Sir my bate of birth:25-10-1988 time ; 8:00 PM place : NIZAMABAD (DIST) DOMAKONDA (MONDAL) ISSANAGAR (VILL) present place location : hyderabad Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
   Regards
   syam.

  • sir, at present I am searching gulf jobs previously Many I got but no stability in jobs please explain what to be done
   my name ; chelaram date of birth 28-11-1963 manthani karimnager 7.02pm hpw will be my future

  • Sudharani on

   Date of birth: 31-05-1983
   time 9:55 PM
   place : Ichapuram
   present home location : Visakhapatnam

   Sir
   From long time we r in search of a nice boy for marriage.
   Can you please tell me the status about my marriage.

   Regards
   Sudharani

   • sainath reddy on

    hi I sainath reddy
    I am searching for reddy girl for marriage

    if you are reddy girl

    pl contact me further details to 9492433759.

  • V Gayathri on

   Dear Sir/Madam,

   My Name Is V Gayathri.My Date of Birth Is 23-06-1990.Time 9.30AM.Please,tell me when i will get married and my Future life in my Job.

   • V Gayathri on

    Dear Sir/Madam,

    My Name is V Gayathri.My Date Of Birth is 23-06-1990.Time Saturday 9.30PM.Please,tell me when i will get married and about my Future.

    • Hanumantharao buddala on

     please tell me my rasi and nakshatram

     NAME:Hanumantharao b
     B o b: 11-12-1988
     place:kommara village
     ganapavaram mandal.
     west godavi(ap)

  • jayasubhashini on

   11/12/1980 morning 10.45 allagadda andrapradesh please purthi jatakam ,marriagelife, government job, children. pls reply sir to my mail

  • PRABHAKAR KORLA on

   Dear sir ! my Name is prabhakar korla My date of birth 10/04/1979,birt of time 10.23am,rasi kanya ,my star is uttapalguni.pleace of birth Undrukudi village,kothagrharam post,srikakulam dist,andhrapradesh state.pin:532220.how going with my life and any change in my name.

   Regardes

   prabhakar k

  • VAMSHIKRISHNA THATIPAMULA on

   sir,
   my DOB 9nov1984,3.30pm,place of barth jammikunta,karimnagar ,ap. pls tellme my jathakam

  • name:RAJNARESH
   DOB: july 28,1990.(28/07/1990)
   time: 1.30pm
   birth place: MACHILIPATNAM, KRISHNA (DT), AP.

   PRESENT PLACE: sr nagar,hyd.

   sir please send my jathakam to email. when will i get the job in software?

  • srinivasarao on

   i m poonati srinivasarao jathakam pls send Hi Sir my bate of birth:05-05-1985 time ; 6:30 AM place : prakeshim (DIST) addanki (MONDAL) boomanampadu (VILL) present place location : hyderabad Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
   Regards
   syam.

  • upendra satyanarayana on

   Name : A.Upendra satyanarayana
   DoB : 07/10/1981
   Time : 05.50am
   Pob : vizianagaram
   Nakstram : uttaeasada 1st padam
   Raasi : dhanassu Raasi

   Sir ,
   Pls tell me na jatakam.. right niw im very critical with my job..

  • GUDURU.SIVANAGARAJU on

   sir naku june2011 lo marriage ayindi pillalu leru naku pillalu appudu kalgutharu

  • bhavaniprudvi on

   hello sir, my date of birth : 29/9/1987
   day Tuesday morning
   place : janapadu (Guntur district)
   present living : hyderabad

   sir please tell me, about my future and my hus dob 13/5/1978
   place madaram(nalgonda dst) tell me rasi nakshtram and future.

   • bhavaniprudvi on

    hello sir, my date of birth : 29/9/1987
    day Tuesday morning
    place : janapadu (Guntur district)
    present living : hyderabad

    sir please tell me, about my future and my hus dob 13/5/1978
    place madaram(nalgonda dst) tell me rasi nakshtram and future.

   • venkatakrishnamraju on

    hello sir my name is venkatakrishnamraju my dob is 13.04.1983,12.48 pm,pieces star,could you plese let me know my future horoscope and present status

 1. Bolleddu.Syam anand kiran on

  Hi Sir my bate of birth: 28-11-1979
  time 7:00 PM
  place : Epuru guntur(district)
  present home location : Tenali

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards
  syam.

  • admin on

   Dear Ameer,
   You can ask your questions to our astrologer through live chat option provided in our website.So we hope you use our live chat with astrologer option to ask your questions.

 2. srinivas katta on

  Hi,

  I want to know when will i get a good jod.We live in USA.

  Name: srinivas katta

  D.O.B: sep 16 1962

  Time: around 5:30am

  Place: Hindupur,Anantapur Dist.

  • admin on

   Dear srinivas,
   You can ask your questions to our astrologer through live chat option provided in our website.So we hope you use our live chat with astrologer option to ask your questions.

 3. Tarakanatha Reddy on

  Hi Sir ,

  My name is Tarakanatha Reddy, But I have discrebency with my name. because some told to me Your name is not currect as per your birth timings. So please clarify my doubt and let me know which is the sutable name, rasi and nakshatram.

  Date of Birth : Feb 1st 1985. Time 10:15 PM.

  Place : Vavilichenu, Chittor.

  Please ask feel free if you want anything more. Tnanks.

  • Dear Tarakanatha Reddy,
   Please chat with our astrologer online in our website to find out suitable solutions for your problems.

   Admin,
   Telugujathakam.com

  • Dear sir ! my Name is Narasimha Rao Bheema My date of birth 19/07/1963,birt of time 11.30am,rasi Midhun , .pleace of birth Singarayakonda post,singarayakonda dist,prakasam state.Andhra pradesh.how going with my life and my son Education and her job carrier and my health ,future

 4. supriyaa on

  Hello Sir,

  Can u please tell my horoscope.
  My DOB is 7.3.1984
  TOB is 1:40am
  POB is Kollur , Guntur District.

  Can u please tell me when i will get the Govt. Job or atleast any JOb and what will be my future .

 5. Murali Mohan.Chalapati on

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Name: Chalapati.Murali Mohan
  DOB : 18.02.1973
  tIME : AROUND 4.30 AM
  DISTRICT: WARANGAL – AP

  • lavanya on

   Namskarm andi
   na DOB 25/07/1988
   Place of bith. Jaggayspeta krishna district
   time of birth 5.00p.m

   nadhe mba complete ayindhe. Naku manche job vasthunda..naku matches chusthunaru. Iam faced lots of problems about my marriage. My parents are feels so sad.. Na marriage e yr lo jaruguthundhe. Marriage tharvatha na life ela vuntundhe.. Nenu states velle chanses vunnaya.. Dayachesi theliyajagalaru..thank you sir
   regards
   lavanya

 6. sairam on

  Can u please tell my horoscope.
  My DOB is .24-12-1988
  TOB is .7:40am
  POB is Vijayawada , Krishna District.

  Can u please tell me when i will get the JOb and what will be my future .
  and in future of my life, and marriage and job.

  • Dear sairam,
   Kindly ask your questions to our astrologer when he is available online through live chat.

   Regards,
   Telugujathakam.com
   Admin

 7. v.ramulu on

  pl.send following details;

  name : v.ramulu
  dob : 20.05.1965
  place of birth ;sangareddy

  • chukka.srinivasa rao on

   sir na peru srinivasa rao date of birth 09/11/1970 morning at 4:45 a.m at gudivada
   naa rasi, nakstram. life elavutndi. friends tho tharchu problems.plese give remieds to me sir

 8. guduri mani kranthi on

  name guduri mani kranthi

  dob 8 8 1983

  tob 8 8 8 pm

  please tell my horoscope

 9. Ramesh on

  Hi sir,

  Can u please tell my horoscope

  My DOB : 17/06/1985
  Place : Yellandu (Khammam dt)

  I don’t no birth time, rassi , nakshtram etc…. please send me \.

  Thank u sir,

 10. Name : Luka Venkata Ranga Rao

  DOB : 01-May-1984

  Time : 13:20

  Place : Vijayawada One Town

  Let me know my Horoscope.

 11. sir
  actuall ga peru theru manashulu vuntaru any andari namakam
  iudy entha varaku correct

  na peru sanath na meda grahalu vunayani srikalahasthy velthe any problems pothavi anaru idy entha varaku nijam

  • admin on

   Dear Sanath, Ask your questions to our astrologer when he is available online through Live chat on our website.

 12. VINAYKUMAR on

  NAME:M.VINAYKUMAR
  DOB:11-1-1985
  TIME:1:20PM
  PLACE:WESTGODAVARI (DEVARAPALLI)

 13. srinivas on

  my date of birth is 12/09/1961 and time 4:30Am , place of birth near palakollu, west godavaridt., andhrapradesh . please send my harscope and present status.

  • Sir My name :M V Srinivas Rao D.O.B : 25-10-1988 place of Birth : GUDIVADA Krishna Dist.

   Can u tell me how is my future? now iam doing job but iam not satisfied with it ..? what abt marriage ?plz

 14. kandula venkata siva nagaraju on

  Can u please tell my horoscope.
  My DOB is .15-12-1984
  TOB is .01:15pm
  POB is cherukupalli , Guntur Dist.

  Can u please tell me when i will get the JOb and what will be my future .
  and in future of my life, and marriage and job.

 15. NAGAVARDHAN on

  my name is NAGAVARDHAN PANIDEPU
  DATE OF BIRTH : 27TH SEPEMBER, 1965
  TIME OF BIRTH: 05-45 A.M. [EARLY HOURS]
  SIR, PL. LET ME KNOW MY FUTURE AND ASTROLOGY

  PL. MAIL TO jjjyothiii@gmal.com

 16. Suneetha Dronadula on

  Hi sir,

  Can u please tell my horoscope

  My DOB : 01/07/1987
  Place : Guntur

  I don’t no birth time, rassi , nakshtram etc…. please send me \.

  Thank u sir,

  • admin on

   Dear Suneetha,
   You should tell us your exact birth time to get your horoscope details.

   Thank you !

  • Rajasekhar on

   My name:- Rajasekhar
   D.O.B:-27-03-1987
   time: 4.00 to 5.30Am between i d’nt know the exatly time sir,
   Please tell me about future & job

 17. Parameshwarrao K.O.V on

  Dear sir,
  My name:Parameshwarrao K.O.V
  My date of birth is 30/05/1984,
  Time of birth is :5:30Am.
  Place of birth is : Markapur.(A.p)
  please write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege.
  i will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,
  Parameshwarrao K.O.V

 18. jayachandra kondate on

  Name: jayachandra kondate
  DOB:03/04/1986(3rd April 1986)
  TOB:12:36 PM (After Noon)
  Place: Velduthy(Mandal), kurnool(dist)

  pls please write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege.

  Thanks&Regrds
  jayachandra k

 19. ravi kumar on

  DOB -28-03-1986
  TIME 4.15 PM
  PLACE -BHIMAVARAM
  PROBLEM :- WHEN IWILL GET GOOD GOVT JOB

 20. mahesh on

  DOB -15-04-1987
  TIME 11.15 PM
  PLACE -visakhapatnam
  PROBLEM :- WHEN IWILL GET GOOD GOVT JOB

 21. Puchakayala Satya Srinivas on

  P. Satya Srinivas
  D.O.B. 22/06/1976
  Birth timing around morning 6.00 to 6.30 A.m.
  Please tell me about my life. i suffering from lot of financial problems. Please suggest about my future plans

 22. chaitu on

  i want my future life and married life,when will i get job?..rasi,padham nakshtram..?
  name:chaitanya(female)
  date of birth:30-05-1986
  place of birth:mothkur(nalgonda)
  time of birth:3:30 am

 23. hai sir my name is guggilla navatha. my DOB 4-7-1985.TOB 12:05AM.
  place of birth is warangal. i married and dyvert.please tell me my future and my life and about my 2nd marriage.

 24. rajaephraim on

  name; raja ephraim
  dob 12-2-1988
  time 8:00 am
  place rajahmundry

  pls please write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege.

 25. Vamsi Krishna on

  Name:Paluvadi.Vamsi.Sai.Krishna
  D.O.B:22/05/1993
  Birth.Place:Srisailam
  Time:22:50
  I.vant.to.kno.my.future…..

 26. suresh on

  hi guru garu,

  i will know abt my full details like career , job ,marriage and abt my feature every thing in details.wt is the consulting fee for this one how can i get full details from u???

 27. Hari Krishna on

  DOB:- 30-06-1981
  Time :- 05:05 PM [Evening]
  Place:- Tirupati

  Want to know Astrology and financial status for the future.

  Thanks for your time and help!!

 28. Durga Prasad on

  Hi sir,

  This is Durga Prasad .I want to know my future (job and marriage).

  date of birth : 15-august-1984
  time : 3:30 AM

  Thanks,
  Durga

 29. vinod kumar on

  NAME : vinod kumar
  DOB : 12-08-1988

  time : 5;30AM
  DAY : friday
  place : tirupati

  pls please write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege.

  still dont have job..
  please send it to mr.kamatham@gmail.com

  thanks in advance

 30. rajkumar on

  Name : Durga Narendra (Rajkumar)
  Birth : 29-8-1988
  Time : 12.15 am
  Place : Vijayawada

 31. chaitanya on

  chaitanya
  30-05-1986
  time of birth:3-30 am
  place of birth :mothkur,nalgonda dist

  problem:
  WHEN IWILL GET GOOD GOVT JOB and also how is my future and marriage life

 32. BALAJI on

  Sir,
  My DOB 23/10/1969
  TIME : 07:00 AM
  PLACE OF BIRTH: PALAKOLLU; ANDHRA PRADESH
  CAN I CONTINUE IN THE PRESENT JOB? OR ANY CHANGE WHERE & WHEN?

 33. Dear Sir,
  My date of birth is 26/3/1958
  time 10/38 night
  place –secunderabad

  Please fore cast “my career life” from now onward and my future.
  vrao

 34. CHANDRA SEKHAR REDDY on

  D0B :01-11-1990
  TIME 01:40 PM
  PLACE :TIRUPATHI(TIRUCHANOOR VILLAGE)
  sir nenu ipudu engineering 4 year chadhuvuthunanu naku software field lo job osthundha

 35. LAKSHMI PHANI PRIYA on

  DOB : 7-5-1986
  TIME :11:30PM
  PLACE : MACHARLA
  NEKU MARRIAGE SAMASYA GA VUNDI, MARRIAGE YEPPUDU LOPU AVUTUNDO CHEPPAGALARU…

 36. sivaprasad on

  Hi Sir my date of birth: 04/03/1989(4th march)
  time 5.05 am
  place : paloncha khammam(district)

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards

 37. raju on

  my name is raju dob 05-09-1990,mahabub nagar nagarkurnool, time is 2.30 pm
  plz tel me rasi and nakshtram

 38. ramu on

  Hai Sir,

  Just now by the grace of the god i got baby(female)

  D.O.B: 23-05-2012.

  Kindly send me Nakstram,Name Starting Letter & Jathakam, Future

 39. satish kumar on

  Name: satish kumar
  Dob: 20-07-1989
  time:7.50 a.m
  place : Pithapuram

  Sir,
  I have somany problems I’m not complete my degree, no job
  please sir give me my future, Could you Please save me sir.

  satish.tutika@yahoo.com

  Thanking Your

 40. satya on

  sir i need information about my practical work when it get signed n my marriage is love or arranged,when my parents will love me

 41. madhavi on

  dear sir,

  My daughter name is natasha coneel. i want to know future or her
  TOB 26th september evening on 6.03 min in hyderabad.

 42. srikanth reddy on

  Name – Srikanth reddy
  Place – Kodad
  I dont know date of birth & time, Please send me the my jathakam.

 43. d.poorna kishore on

  Namaskaram sharma garu na peru d.poorna kishore andi and my date of birth is 28/01/1979 date of time morning 5:45 am .naku chala addankulu vastunnai and anukunna panulu emi avatamledu okasari pariskaram cheppandi sir plzz

 44. santhosh on

  HI sir,
  my name is santhosh kumar (lokesh), my date of birth is 16/08/1987, morning 8:45 am, at bobbili, vizianagaram, when i will settle in the job, and i want know my marriage date, whether my marriage is love/ arranged marriage

  • admin on

   Dear manu,
   We need exact DOB, Time and place birth to get your jathakam. We hope you find your exact time of birth and contact us.

   Thank you

 45. ravichand on

  my name is : ravichand

  dob : 15/10/1978

  time : in between 05:30am – 06:30am

  place of birth : challapalli

  pls send my jathakam

 46. MY NAME MANOJKUMAR

  D.O.B-05/08/1989
  BIRTH PLACE-JAGGAYYAPET KRISHNA AP
  NAA JIVETANIKI VASTEY ANNEY VEDUREY EDI KALISIRADU NAKU NAMMKAM LEDU EDOOKATI CHEPANDIE

 47. E.Devarajulu Naidu on

  MY Name:E.Devarajulu Naidu

  D.O.D.01.03.1979

  Birth Place:Venkatapuram(vi)

 48. harsha on

  mmy name /maramreddy harshavardhanreddy dob/28.09.1991 place/nellore birth time.9am to12pm

 49. sravyalakshmi on

  Hi Sir my bate of birth: 28-11-1990
  time 11:30PM
  place : Nellore(district)
  present home location : Nellore

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards
  sravyalakshmi.

  • admin on

   Dear SravyaLakshmi,
   Please ask questions to our astrologer directly through live chat option available in our website.

   Thank you
   admin

 50. Bhaskar Babu on

  Hi Swamiji please tell me my raasi nakshtram & future
  my DOB 10/05/1972 time after 12PM

  Regards

  Bhaskar

 51. pavan kumar kurella on

  Hi
  My name : pavan kumar kurella
  Place : Eluru (West Godavari)
  Date of Birth : 05-12-1986
  Time : 6:00 Am

 52. sandeep on

  Dear sir,
  Name: Sandeep G
  D.O.B: 16-Sep-1983
  Time: 09:16AM
  Place of Birth: Chirala

  please send to me the total details like ( Job, Marriage Life, Financial Status, Save my Parents, Life Style)

  Thanks & Regards
  sandeep G

 53. durgaprasad j on

  Dear sir,
  Name:j.durgaprasad
  D.O.B: 03-01-1986
  Time: 3.30 – 3.45pm
  Place of Birth: Eluru

  please send to me the total details like ( Job, Marriage Life)

  Thanks & Regards

  j.durgaprasad

  • Plz ask our astrologer through live chat when he is available online.
   We will mail you when he is online.

 54. G.vishali on

  Dear sir,
  Name:g.vishali
  D.O.B: 04-08-1988
  Time: 1.10 am
  Place of Birth: peleru(chittoor district)

  please send to me the total details like ( Job, Marriage Life)

  Thanks & Regards

  g.vishali

 55. srikanth.segu on

  Name: srikanth.segu
  D oB: 15/5/1969
  Time; 0:30
  Place: cuddapah
  Andhra predesh
  India

 56. Dear Sir,
  Name: H.Anil Kumar
  D.O.B. 03 March 1986
  Place: Hyderabad
  Time: Between 09AM 10AM

  Please send to me full details.

  Thanks&Regards

  H.Anil Kumar

 57. phani kanth on

  sir
  my date of birth 30-04-1975 time 06.25 pm nalgonda dst

  when my marriage is going on and my future

  thanking you sir,

  phani kanth

 58. Chandrasekhar on

  Hello Sir,

  i want to know about the future and marriage well i am going to give you the information below.

  prabhavanama samaschram

  margashira masam

  friday chaturdasi thatkala pournami 04 dec 2012

  3:20pm afternoon

  kruthika nakshitram nalugava padham

  vrushaba rashi

  you can email me at chandupatnala@live.com

 59. jaya kumar swamy on

  SIR,
  NAME:JAYA KUMAR SWAMY

  DATE OF BIRTH:30-08-1993

  TIME:AFTER NOON 1:25MINUTES

  PROBLEM: I WILL TRYING FOR GOVERNMENT JOBS!BUT I CAN’T GET THE JOB!
  SO PLASE TEL ME WHEN WIL I GET THE JOB! GOVERNMENT COMING OR NOT& MY FINECIAL POSITION IN MY LIFE HOW IS HE?

 60. pushpalatha.T on

  Sir,
  Name: T.PUSHPALATHA
  D.O.B: 28.07.1980
  Time: Afternoon between 14:45 to 15:00Hrs
  Place: Thirumalgiri, Nalgonda (Dist)
  Please send me full details, regarding my future propects and particullarly my marriage.

 61. srinivas G on

  Sir,
  Name: G. SRINIVAS
  D.O.B: 02.10.1973
  Place: Rajahamandry
  Time: Not known
  I want to know about my future, financial position.

 62. date of birth 12.09.1968
  financial problems, wife and husband misunderstanding, recently introduced my life another lover but she is brilliantly, very nice lady and she knows the situation, so cannot leave it that lady but what can i do

 63. nirisha on

  name: nirisha,
  dob :21-05-1989,
  time: 12:35pm sunday
  place:visakhaptnam.

  hai sir

  i am nirisha how to the my life plz send the details.

 64. lakshmi prasanna on

  DOB:27-05-1995 POB:Guntur Time:around 10:00 pmhii sir can u plz.. tell about my future study,job,etc…

 65. GIRISHKUMAR B on

  hai sir my name is girishkumar.b my dob is 17-05-1990 time 5.52 am on thursday please tell me about my job carrer and my marriage … either that will be in arranged or love marriage……????

 66. GIRISHKUMAR B on

  hai sir my name is girishkumar.b my dob is 17-05-1990 time 5.52 am on thursday please tell me about my job carrer and my marriage … either that will be in arranged or love marriage……???? MY PLACE OF birth is NELLORE

 67. G.Pavan Kumar on

  Hi Sir,

  My name is pavan kumar gotluru My dob is (11th April 1983) 11-04-1983 time 11.10 PM Please tell me about my carrer and my marriage.
  MY PLACE OF birth is Kothacheruvu. Anantapur(Dist)

 68. sir!
  my name p.sateesh kumar
  dob:25-06-1982
  time- 12:10 am
  place of birth: suryapet (nalgonda dist)
  i want to know about my job, marriage
  any doshams are there
  pls tell me as early as possible

 69. pochamallu sigurla on

  My Name pochamallu Ple Tal me My carrer & Future Family lif Date Barth 18.09.1981 6.30am

  • admin on

   Plz ask your questions with our astrologer online through live chat when he is available online. Like our facebook page to know when our astrologer will be available online.

   Thank you,
   Admin

 70. dilip kumar on

  hi sir
  name: dilip kumar G
  DOB: 2:26 am,sunday,27-july-1986
  Place: kanteru near by tanuku, west godavri, andhra pradesh
  living: hyderabad
  plz send my jathakam in telugu

 71. K.Suman on

  hi sir,

  Baby boy was born to me on 10-09-2012(Monday) at 2.17 PM, please give suggesion, what word i want to start my babys name and tell me how my baby’s future/carrier will be.

  Thanks & Regards,

  K.Suman.

  • admin on

   Plz Ask our astrologer through live chat when available online. To know about timings updates of live chat with astrologer, you should like our facebook page http://www.facebook.com/telugujathakam we update on facebook when our astrologer is available online.

   Thank you,
   Admin

 72. sir
  name:BHARGAVA
  DOB:14-12-1993.
  TIME:BETWEEN 02:40 AM–TUESDAY
  PLACE:TIRUPATHI.ANDHRAPRADESH.

  SIR PLEASE TELL ME MY FUTURE LIFE….

 73. name: PARDHAMANI
  D.O.B: 26-12-1983,
  5.55AM.

  PLACE: PENUMANCHILI,ACHANTA MANDAL,WESTGODAVARI.ANDHRA PRADESH.
  SIR TEL ME MY FUTURE LIFE

 74. sashi prabhas on

  date of birth 16-06-1990..
  name sashi prabhas

  place vishapatnam old gajuwaka .. sir tel my future life .. i’m starting business how it will be

 75. durga prasad on

  name durga prasad
  date of birth 7.10.1992.
  place vsp old gajuwaka
  plz tel my furture

 76. Himani on

  Name : himani
  DoB : 14-11-1984
  Time : 10.25 pm
  Place : Chittoor

  sir tell my future regarding job and marriage

 77. Jayachandra on

  Name:jayachandra

  DOB:03-04-1986

  TIME:12:36pm

  Place: veldurthi mandal kurnool dist

  pls tell regarding my job and abroad career

 78. ram mohan on

  Admin where is the live chat option on this site and let me know astrologer phone no please .

  Thank you & Regards.

  Ram mohan

  • admin on

   Live chat option is available when our astrologer comes online. We update our facebook page when our astrologer is online. So like our page to get updates.

 79. harikrishna kummari on

  ayya garu namasthe naa peru harikrishna
  naadi ae rasi cheppandi ippati varaku nenu jathakamu cheppinchu koledu anduke naku ee jathakala gurinchi emi theidu navayasu 25
  nenu puttindi 11-01-1987 lo eepadi nundi najivitham elavuntundi

  • admin on

   Dear Harikrishna,
   Meeru mee prashna ma astrologer tho directga adaga vachu live chat dwara. So facebook lo maa page like chesthey meeku appudu ma astrologer live lo vuntaro meeku telusthundi.

   Thank you.

 80. M V Sukumar on

  Swami I need my Jatakam
  Name: Mokshagundam Veera Sukumar
  DOB: 06/06/1989 around 12 to 01 am
  raasi: Kumbam

 81. v.madhusudhan on

  Respected sir,my dob=16/10/1967.time around 11;55am.monday.raasi;meenam.uttarabadhra nakshtram.How is my jatakam.how is my business,and feature,

 82. sai swetha on

  name: sai swetha
  date of birth : 6-2-1991
  i need future prediction regarding job, mariage and future life….. please do respond

 83. my date of birth: 24/11/1987
  birth time: morning 8:24 am
  birth place: armoor, dist:Nizamabad., a.p.
  rashi: danush rashi
  janmanamm:_______________

 84. swetha on

  date of birth: 04/10/1990
  date of Time:10:50am

  Date of place : adilabad

  Name :s.swetha

  Nakshatram : chitta 3 padam

 85. rajesh on

  Name : RAMA NAGA VENKATA GANGA RAJESH
  D.O.B: 05/11/83
  Place: PULLA (west godavari district), Andra Pradesh
  Time : 4.15 AM

 86. mondithoka praveena on

  when will i get job………..
  Name :: mondithoka praveena
  DOB :: 21-03-1987
  PLACE ::vuyyuru
  TIME :: evening between 5:23

 87. hi sir ,
  i want the details about my career and marriage.way of my future
  name : naga sirisha,
  time :11:30,
  place: machilipatnam,
  dob:23-03-1986

 88. nagamani on

  my date birth on 18.03.1985 monday, I am not satisfied my life, please tell me my future,

 89. Narasimha on

  My dob 18-10-1985,I am not get good job,my love also failure.Pls tell me solution.I’m not intrest with my life.Pls tell me answer.Thanks

 90. rajireddy on

  my son date of birt 03/11/2012
  time 12:10pm
  saturday
  kamareddy
  plz can u tele me my son horoscope and name

 91. A. shalini on

  i want the details about my career and marriage.way of my future.and my life time.
  dob:06/12/1986.
  time:morning after 5
  place:nasimpet.

 92. dhavala.sairam on

  Dear sir,
  My name:Dhavala.sairam
  My date of birth is 30/03/1976,
  Time of birth is :11:30Am.
  Place of birth is : Vishakapatnam.(A.p)
  please write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege.
  i will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,
  D.Sairam

 93. bhargav on

  Dear sir,
  My name:udayakumar
  My date of birth is 15/10/1971,
  Time of birth is :10:30pm.
  Place of birth is :v.kota(chittor)
  please write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege.
  i will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir

 94. Prashanth on

  Hi sir…. My D.O.B-13/04/1987. Time 12:58pm. Birthplace- jadcherla. Plz i need my carrier & marriage details. Actually I will start business that’s better for me or not plz reply me ….. Thanx.

 95. pavan navaneeth baggam on

  deaar sir these are my details please tell me about my career and studies and my future..
  name: pavan navaneeth baggam
  DOB: jan 2nd 1994
  TOB: between 3to4pm
  place: Vizianagaram

 96. deaar sir these are my details please tell me about my career and studies and my future…… narasimha rao dob:9-may-1991 time:10.15 place:guntur

 97. Potturu Teja kumar on

  Dear sir,
  My name:Potturu Teja kumar
  My date of birth is 17/11/1990,
  Time of birth is :00:30Am.
  Place of birth is :Challapalli(Krishna District)..
  Vruchika Raashi
  Visakha nakshtram,4Th Padam

  please write about my Job Details And Career..
  Waiting for Your Response
  thank you sir

 98. Shanmukha Srinivas on

  Hi, My name is Shanmukha Srinivas
  My date of Birth is 17/11/1987
  Plz tell me about my future

 99. Sir,
  I Sada Siva Mohan.,
  D.O.B; 09.07.1974
  T.O.B: 12.45 p.m. (Afternoon)
  P.O.B: Srungavarapukota (VizianagaramDist)
  i want to know when i purchase site & Construct house?
  awaiting for 2nd issue when?
  Whether ancestrial propertycome inmy life?

  • Dear sada siva mohan,
   Ask our astrologer when they are available online through live chat option.

   Thank you, Admin

 100. venkata siva naga srimannarayana . dasari on

  hi sir ,

  date of birth ; 21/05/1985

  nakshtram ; rohini

  time ; 05:30 a.m sir na chadhuv kuda madhyalonay break indhi na life antha chala daridram ga undhii job kuda chaydam laydhu ani problems e madhya asalu em chaysina madhyalonay aipothunai koncham na jathakam ela undho chaypagalaru apatilo change vasthundhi em chaylo kuda koncham cear chaypandi

 101. Paparao on

  Hi Sir,

  My Name is Paparao Golusu

  D.O.B : o7 Jan 1981
  Time : 7 PM
  Place : Kovvur (West godavari District) Andhra Pradesh

  Sir, Please tell me about my future. i am married and i have two daughters.now a days facing some health issues and recently worried about health. Could you please tell my future status.Thanks

 102. Phanindra Kumar Tadikonda on

  sir,
  My date of birth is 22.11.1969, Time 08.45 A.M, Birth Place is : VIJAYAWADA. Recently I tried a lot to purchase a FLAT but my aim was not fullfilled. I dont know the problem. Hence I request that the above particulars may please be verified and the correct time for taking the flat may please be informed.

  Thanking you,

  Phanindra Kumar Tadikonda

  • Dear Phanindra Kumar Tadikonda,
   Please ask your queries when our astrologer is available online. You can see a live chat option on left side when you enter into our website.

   Regards,
   Admin

 103. subash kumar on

  sir,

  my name is chintakindi subash kumar
  date of birth 06-01-1976
  time 2:15 pm
  birth place bellampelli (Adilabad dist)

  when will settle in good job

 104. k gopala rao on

  my date of birth 09.07.1974

  my name is kudumula gopala rao

  date of time 10.25 am

  tell my future and my health

 105. hari krishna on

  hari krishna

  16th Dec 1989

  after noon 2:35 PM (14:35)

  satarday

  karkataka raasi

  aaslesha nakshatram

  please na jaathakam fullga cheppara ndukante nenu chala problems face chesthunnanu alage chala amount in lakh of rupees loss ipoyanu present na chethilo okka rupee kuda ledhu

  eppudu nenu travels start chesanu slowga ala ala nadusthundi improvement ledhu asalu na business develop avthunda? nenu jeevitham lo paiki vasthana?

  na jeevitham ela untundi?

  ne jeevithantham ela kastalathone gadipeyyala leka jeevithamlo sthirapade yogam amaina undha?

  asalu na paristhithi amiti?

  daya chesi cheppagalaru?

 106. Indu Sravanthi Sure on

  Name: Indu Sravanthi Sure
  DOB: 12/8/1986
  Nakshatram: Swathi
  Rasi: tula
  TOB: 9:25AM
  POB: Macherla

  I would like to know when would i get marriage and about by career as well

  • admin on

   Dear Indu,
   PLz ask your questions to our astrologer through live chat option available when our astrologer is online.

   Regards,
   Admin

 107. ravi kumar on

  SIR
  I AM INTREST KNOW MY OFFICIAL LIFE.
  NAME :IS RAVI KUMAR A.R .
  DOB: 30/01/1986
  TIME:6.20PM
  DAY: THURSDAY
  PLACE: RAVULA PALAM(EAST GODAVARI DIST)…
  PLESE HELP

  • admin on

   Dear Ravi Kumar,
   PLz ask your questions to our astrologer through live chat option available when our astrologer is online.

   Regards,
   Admin

 108. Sunitha Devi on

  Dear sir,
  My name: Gunda Sunitha Devi, Husband Name:Rama Krishna Rao(Late),
  My date of birth is 05/04/1973,(5th April, 1973)
  Time of birth is :06.16Am.
  Place of birth is : Eluru.West Godavari District.(A.P.)
  please write my jathakam stating ,Life, Carrier and my job position.
  i will be eagerly waiting for your reply…Sir, Please tell me about my future. i am married and i have two Sons.
  thank you sir
  with regards,
  Sunitha Devi.G.

  • admin on

   Dear Sunitha devi,
   PLz ask your questions to our astrologer through live chat option available when our astrologer is online.
   Regards,
   Admin

 109. Dear sir.
  My name is vijay kumar
  Date of Birth 27/07/1985
  Time 3.10 PM, Saturday
  Place : Hyderabad
  Pease tell me My astrolgy and my future ,
  am Un Marriade,

  Thanking You sir,

  Vijay Kumar

  • admin on

   Dear VIjay Kumar,
   PLz ask your questions to our astrologer through live chat option available when our astrologer is online.

  • admin on

   Dear Ishwarya, PLz ask your questions to our astrologer through live chat option available when our astrologer is online.

 110. Ramakrishna Boddapati on

  I have born on 23 August 1974,at 8.04 AM at Vijayawada,Krishna district,Andhrapradesh India.Please let me know my Raasi,Nakshtram etc and my career and finance in 2013.

  • admin on

   Dear murali, Please ask your queries through our live chat option which is visible when our astrologer is online. Regards,admin

  • admin on

   Dear Nikhil,
   Ask your questions to our astrologer when he is available online.

   Regards,
   Admin

 111. my name is .g.satishgoud dob;22/11/1982 Place : Hyderabad please write my jathakam stating ,Life, Carrier and my job position.
  i will be eagerly waiting for your reply…Sir, Please tell me about my future

  • Dear Satishgoud,
   You can ask your questions to our astrologer when he is available on live chat option online on our website.
   He is in Hyderabad today ( 13-02-2013 ). You can see his address and phone number on our website. You can meet him directly and ask your questions. Good luck.

   Regards,
   Admin

 112. Sandeep on

  Date of birth : 18-09-1987
  Nakshatram : Pushyami
  Rasi: Karkataka

  Tell me about my future.

 113. chandra shekhar on

  Hi Sir my bate of birth: 04-09-1988
  time 7:02 AM
  place : Adilabad(district)
  present home location :mancherial

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards
  chandrashekhar.

 114. daley vidyasagar on

  hi sir my name is daley vidyasagar
  date of birth-19/9/1985
  time-7.05pm
  I want my Jathakam and
  naku marriage eapudu avthadi sir?

 115. Bhaskar reddy on

  Hi Sir,

  My name is Bhaskar Reddy, dont know exact birth day. Can you please tell me my astrology.?

 116. suresh kumar on

  dob 31/07/1982
  time 6.10AM
  place vizianagaram
  tell me my future, when i wil get govt job, when i wil buy new house

  • Dear Suresh Kumar,
   Plz ask your questions to our astrologer when he is available online through our live chat option.

   Thanks,
   Admin

 117. LAVANYA on

  D.O.B:14.05.1989 ON SUNDAY BETWEEN 7.00 AND 7.30 A.M AT SARANGAPUR VILL. IN ADILABAD DIST.

 118. suneel kumar on

  suneel kumar said:
  Your comment is awaiting moderation.
  Dob 18/07/1986
  time 4:12 PM
  place Sambalpur(Odisa state)

  when i will get govt job

 119. venkataramana on

  name : venkataramana
  DOB :17-09-1989
  PLACE: SIMHADRIPURAM, KIRLAMPUDI MANDAL, NEARLY 40KM TO KAKINADA. EASTGODAVARI.
  PLEASE TEL ME MY RAASI, STAR AND JOB AND ABOUT MY FEATURE. PLEASE SIR…………….

 120. Rajnikanth on

  When i will get married and how is my life patner and how is my marrige life my date of birth is 16-07-1981 Hyderabad, Time;-4:00pm

 121. vineela on

  Hi Sir,
  my bate of birth:22-8-1989
  time : around 7:00 PM
  place of birth: mangalagiri
  place : guntur(district)

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards
  vineela.

 122. vineela on

  Hi Sir,
  my bate of birth: 22-8-1989
  time : around 7:00 PM
  palce of birth:mangalagiri
  place : guntur(district).

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards
  vineela.

 123. sandeep on

  sir
  my date of birth 18-10-1988 (12:40pm) i want to marry my lover as soon as possible my lover name is renuka date of birth is 22-05-1991 plss tell how will be our futer sir plssss

  we are staying at hyderabad

 124. vineela on

  Dear sir,
  My name:vineela
  My date of birth is 22/08/1989,
  Time of birth is :arround 6:45 pm.
  Place of birth is : mangalagiri(A.p)
  please write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege.
  i will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,
  s.vineela

 125. MY DATE OF BITRH .. 6.12.1990
  TIME OF BIRTH ..7&7.30
  PLACE….VIJAYAWADA(AP)
  please write my jatakam s will be eagerly waiting for your replytating ,Life, Carrier and Marriege
  thank you sir

  iwant to marry this year please
  SIR MY MARREGE DITELS PLEASE

 126. lalitha on

  my dob -10/10/1982
  time 1 to 3
  place anantapur
  place write my jatakam and maeeiege ditels

 127. ramakrishna on

  Hello sir, please find below are the details, i am doing business, married, how will be the improvement

  DOB:1-3-1983,
  Time:10.00am,
  Janmanakshtra: Hastha,
  Name: Ramakrishna

 128. RAMESCHANDRA PATNAIK on

  Hi sir,

  Good afternoon, I provide you my details about my horoscope.

  Date of Birth: 27/10/1981

  Time of Birth: 10:15 PM.

  Place of Birth: Kotabommali.

  Janmanakshatra: Swathi 4 Padam.

  Zodiac: Libra

 129. rajani on

  Dear sir,
  My name:rajani
  MY DATE OF BITRH .. 1.9.1981
  TIME OF BIRTH ..11.15 P.M
  PLACE….VIJAYAWADA(AP)
  please write my jatakam stating ,Life and job. when and which job i am going to get.
  I will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,
  k.rajani.

 130. m.karemulla khan on

  hello sir, iam finding for job and also a business which is suitable for me
  DOB:26-04-1992
  name;m.karemulla khan
  place: chittoor(ap)
  time:12:30 pm

  • admin on

   Dear Friends,
   Kindly ask your queries when our astrologer is available online through live chat option.

   Thanks,
   Admin

 131. siddeswaraiah on

  my jathakam details.
  08-09-1977. 09:00am, ysrkadapha(dt) andrapradesh, india.

 132. surendra nadh on

  name: surendra nadh j
  dob: 1-7-1986
  time: 2 am to 4 am
  place:kakinada(ap)

 133. mahendra on

  Hi Sir,

  My name is MAHENDRA KANDUKURI,

  DOB:23/08/1987 at KADAPA,ANDHRA PRADESH.

  I am searching job from last 2 years onwards,
  when i will get job,which field is good to me.
  is it have luck in my life.

  please send the details.

 134. karuna babu mutukuri on

  hai sir i am karna d.o.b.17-04-1981,time:4am,please tell e my jatakam sir

 135. lalitha on

  sir please tell me my jatakam. d.o.b:12/11/1982,place of burth:vizianagaram time of burth:morning8:10 to 8:30am between

 136. D. YELLAMANDAIAH on

  hi sir,
  my name is “DAKKUMADUGULA. YELLAMANDAIAH”, my original DOB:18.AUG.1981, in cirtificates my DOB: 12.12.1982,

  sir i am searching job from last 4 years when i will get job, which field is good to me. and i want to marry in this year, is it possible

  please send the details
  thanking you sir

 137. SANGALA ALLAM RAGHUNATH on

  Guruvu gaaru Naku naa jatakam telusukovalani vundi, naa poorthi vivaralu meeku teliyajestunnannu

  Name SANGALA ALLAM RAGHUNATH

  DOB 21/05/1986

  PLACE GUNTAKAL, ANANTAPUR DISTRICT, ANDHRA PRADESH

  TIME 07:28 AM

 138. sudharshan thungani on

  Name : thungai sudharshan
  dob: 01-02-1986
  time : around 4:30pm to 6:30pm
  area: karimnagar AP

 139. Amuru. Visveswaraiah on

  Guruvu garu,

  Naa jatakam cheppandi, Na marriage and my future settlement gurinchi cheppandi naa details krindha istunnanu.

  Name: Amuru. Visveswaraiah

  Date of Birth is – 12th March,1977

  Birth time: 11 to 11.30 am

  place: Nayudupet, Nellore dt. A.P State.

 140. srilatha on

  Naa jatakam cheppandi, my future settlement gurinchi cheppandi naa details krindha .

 141. rajesh on

  Name Rajesh Sabbineni
  Date of birth 01-07-1984
  birth time -1.30pm
  place of birth —- Narasaropet /guntur dist

  sir pls aa jatakam cheppandi, my future settlement gurinchi cheppandi

 142. yatheesh on

  hiii sir,

  my date of birth is : 15/02/1993,
  my birth place is : kuppm, chittoor dist, A.P,
  sir plc may i know how is my life…….

 143. murali mohan on

  name murali mohan rao (certificate)
  d/birth 10/03/1990 real. 10/06/1992(certificate)
  plase of birth mandasha srikakulam disi
  time early morning 5O”C
  pet name is kaly

 144. lokesh on

  name:lokesh 09/09/1990 vijayawada lo enikepadu lo puttanu na fetural ela unttundo cheppagalara nenu job lo epudu setil avutano chepandi & marriage plz

 145. jyothsna on

  jyothsna date of birth 05-8-1980 born at anathapur tuesday 12:30pm i want to know my future i will give birth to son or not beacause i gave to born to premature baby and she died on 2-12-2012 and how my future will be

 146. gowthami on

  mmy name is gouthami.
  my date of birth is on 28-05-1990.
  time :7.45pm.
  place: ongole.
  i want to know about my job and marriage

 147. Srinu on

  Name: Nani (not yet confirmed), [Male]
  DOB: 31/03/2013
  Time: 8:17 AM
  Place of birth: Bhainsa, Adilabad Dist.

 148. golla vijaya lakshmi on

  Sir,

  i want to when will i get the govt. job my dob 08.06.1983 time 7.30 am

 149. Ravindra Reddy on

  Naa jatakam cheppandi, Na marriage and my future settlement gurinchi cheppandi naa details krindha istunnanu.

  Name: B.Ravinder Reddy

  Date of Birth is – 18th March,1989

  Birth time: 4.30 to 5.30 am

  place:Kogilathota Kurnool Districtt. A.P State.

 150. sir

  naku inka marriage kaledu pls, naku oka salaha evvagalaru,a words ammai ni marriage chesukovali cheppagalaru, nenu muslim

 151. ch.narayanarao on

  my dob 12/11/1966
  plase:warangal
  time:4:30 am
  nanu elanti rudrakasha vadali

 152. Rama Krishna. M on

  My date of birth 28-6-1959
  Time of Birth 12.39 Afternoon,Sunday,Day time
  place of Birth : Bhimavaram, West Godavary district

  Request you understand from you about my professional career growth at this point of time as i am facing so many hurdles.

  Regards,
  M.Rama Krishna

 153. purushotham Nimmala on

  Name:purushotham Nimmala
  dob:01/10/1986(dd/mm/yy)
  time:06:30 pm
  city:nalgonda
  birth place:gurajala

 154. purushotham Nimmala on

  Name:purushotham Nimmala
  dob:01/10/1986(dd/mm/yy)
  time:06:30 pm
  city:nalgonda
  birth place:gurajala

  Problem :my careers is not good ,am not getting job

 155. jayachandra on

  dob 15-051990
  Morning:7:30
  miryalaguda,
  nalagonda(dist)

  na life ala vuntundi job and marag life ala vuntundi

 156. srinivas on

  sir my date of birth 26-11-1982,time 19-25, place-yellandu(khammam dist),

  sir please tel me my future and i completed b.tech,in2006 still now i didn’t get job still i am waiting for job so please tell me when i get the job

 157. M.MOUNIKA on

  sir my date of birth 18/5/1996time night 8.30 guruvaram place ramachandrapuram plz tel me about my future

 158. PRASAD on

  Guruvu Garu

  Name: Venkata vara prasad babu
  DOB: 22-july-1975
  time 2:15am
  visakhapatnam

  Please let me know my current situation and future

 159. anna purna on

  sir plz tell me my feture,my job,my marriage.
  name:anna purna,
  do.bo:07-10-1991,Samalkota,e.s.t.godavari dist.morning:9:30am.

 160. Tirumaleswara Balaji on

  Date of birth 21/12/1973
  Place of birth Chirala, Prakasem Dist, Andhra Pradesh, India.
  Please tell me my Marriage and Astrology.

 161. vinesh bathula on

  Hi Sir ,

  My name is bathula vinesh, But I have discrebency with my name. because some told to me Your name is not currect as per your birth timings. So please clarify my doubt and let me know which is the sutable name, rasi and nakshatram.

  Date of Birth : september 25 1985. Time 09:30 aM.

  Place : hanamkonda warangal ap

  Please ask feel free if you want anything more. Tnanks.

 162. kssastry on

  The date of birth 22/04/1961 at Thotlavallur, Krishna Dist at 1.00 pm. Kindly furnish the Jathaka chakram and Dasa sesham, dasa and anthardasa etc., and oblige.

 163. Ravi Kumar on

  Hi All,

  Can you confrim my Jathakam

  DOB 12/12/1988

  Birth Place BR Doddy (Krishnagiri DIST) TN

  Please provide my Jathakam

 164. Sirisha on

  Hi

  My name is sirisha,My date of birth is May26-1985 at 12.35AM.Pleasesend my jatakam.

 165. sankara sastry on

  my date of birth is 14-12-1979,time: 21:45(p.m),place: palakollu,W”G”DT.
  please tell me about my marriage,and job sattlement…….

 166. K.Aruna on

  Hi sir,

  my name is aruna, my date of birth is 0.7-11-1987. born in kurnool at 11:00 am. please send me my jathakam and when i will get into marry and how is my life after my marriage.

 167. Hi sir,
  my name is aruna.
  D.O.B:07.11.1987.
  place of Birth : Kurnool
  time:11:00 am.

  please send me my jathakam and rasi.
  when i will get marrige and what kind of person enter into my life.

 168. praveenbabu on

  my date and time is 11 feb 1988 10:20am plz tell about my job details and marriage and health

 169. venkateswarrao on

  DOB:10-12-1987
  PLACE OF BIRTH:NAGARJUNASAGAR,NALGONDA(DIST)
  PLZ TELL MY ABOUT JOB DETAILS, MARRIAGE AND HEALTH DETAILS

  THIS IS MY EMAIL ID:venky.mca31@gmail.com

 170. mohan krishna on

  my name is mohan krishna
  may DOB is 30 may 1982
  birth time 11.45pm

  i want my life settlement.
  giv me details

 171. sai kiran on

  sir i am sai kiran i what to know abt my future. job, any abroad studies r der or nt in my future ,tell abt my career and marriage
  BOD-07/02/1991
  time-07:00am
  place-hyderabad
  plz send it to my mail id

 172. thirupathaiah gade on

  DOB 04/06/1987
  Please send my information dhanyavadamulu sir

 173. Ravinder on

  i am blessed with a first baby girl on 20th April,2013 at 09:35 PM on Saturday so pls tell us what is the Nakshatram,PAADAM,RAASHI and for naming, with which letter i can put by baby girl name .Kindly tell us sir…… pls send details on my phone-09500067835 or ravinderdakuri@gmail.com…Ravinder

 174. Anirudh on

  Sir

  My name is Anirudh .

  D.O.B 01-06-1988

  P.O.B Hyderabad

  T.O.B 09:31 AM

  Please tell me about my career and future life……

  Thanks and Regards

 175. shetty.raju on

  Sir

  My name is Shetty.Raju .

  D.O.B 21-05-1976

  P.O.B medak :District

  T.O.B 01:08 pm

  Please tell me about my career and future life……

  Thanks and Regards

 176. Mohan Krishna on

  Sir,

  This is Mohan,

  DOB: 05-12-1985
  TOB: 7:00 AM (approx)
  POB: Bapatla, Guntur Dist. AP

  Regarding my marriage Prediction. Who are most suitable to be perfect match for me. When will be my marriage times.
  Please send these details only to my mail.I want it to confidential.

 177. naresh on

  hello sir na jathakam cheppandi 15-07-1989 sat mrng 4.20 vruchikarasi cell num-9949484522

 178. mahalakshmo on

  Dear sir,
  this is mahalakshmi my date of birth is 08-12-1989 (morning 2:30 am)
  i Don’t know my rasi and stars can u tell me

 179. sirisha on

  name: SIRISHA
  D.O.B.: 11-11-1991
  BIRTH LOCATION: india, andhra pradesh, visakhapatnam
  time: 18:05 in 24 hrs format (6:05 in 12 hrs format)
  please tell me about my future life and about marriage

 180. n v satyanarayana on

  name; adhikarapu naga venkata satyanarayana date; 15-07-1979, place; east godavari time; 9.3am. please tell me my future

 181. praveen kumar on

  Hi sir,
  Here i am furnishing my details.

  name: praveen kumar
  DOB: 24-07-1987
  time: 00:20 AM
  Place of birth: visakhapatnam town.
  state: andhra pradesh

  i want to know my complete astrology regarding my life and growth. i am in start of my career. i completed my M.tech, MBA. plz provide me complete horoscope ASAP and suggest me the best path to select based on my horoscope ASAP.

 182. GAYAHTIR on

  sir,

  namaste, my name is gayathri, dob 14.06.1985, time: 06.01 am please tell me sir about my future & marriage.

  thanks&regards

  gayathri

 183. nalini aparna on

  name: nalini aparna
  dob: 03-11-1986
  place: vishakapatnam

  please sir… , write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege and childrens.

 184. Hello Sir,

  My Name is Arun Kumar Sangani, DOB – 20/07/1979 (actual) / 21/05/1980 (as per certificates) place Karimnagar. I got married on 04/12/2012. I am working in one of the top MNC company. It would be great you could tell me my complete horoscope / jathakam (my future life, marriage life etc). Also, guide me accordingly with some of your best suggestions.

  Thanks,
  Arun Kumar Sangani

 185. ramanjaneyulu on

  date of birth–02/07/1987
  place:pamarru
  time:10:10am

  please sir… , write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege and childrens.

 186. Ram on

  Hello Sir,

  My brother’s date of birth is 16/6/1980 at 10:12AM. We are looking for marriage alliance for him from last 3 years but nothing is fruitful. Could you please let us know the ideal time for him to get married?

  Your immediate help is greately appreciated.

  Many thanks

 187. srinivas on

  NAME : Sinivas
  DOB : 25-07-1985
  Time : 08:10 Morning
  Place : GUDUR,Nellore

  current iam notdoing job… when will i get the job…?

  tell abt my career and marriage…?

 188. satyasree on

  D.O.B;15-10-1987
  T.O.B:8-15Pm
  P.O.B:Tadepalligudem
  please sir,tell me my complete jathakam and starting life, carrier,future life and could you please let us know the ideal time for me to get married and i want complete my jathakam sir

 189. satyasree on

  satyasree said:
  Your comment is awaiting moderation.
  D.O.B;15-10-1987
  T.O.B:8-15Pm
  P.O.B:Tadepalligudem
  please sir,tell me my complete jathakam and starting life, carrier,future life and could you please let us know the ideal time for me to get married and i want complete my jathakam sir and i want my birth star and my raasi also

 190. meena on

  Respected Sir,
  NAME:MANDLI Meena
  DOB:10/JANUARY/1993 AT 7:59 PM
  PLACE:near Kurnool
  sir please tell my future life(job,abroad opprtunities,love life)

 191. manoj on

  my name is manoj kumar.
  i am born 6th november 1990.
  na rasi,nashkithram chaputharaaaaaaaaa

 192. radha kumari on

  Hi Sir,
  My date of birth is 15-10-1987 at 6am. can u please tell my future of my job and childern.

  regards,
  radha

 193. lokesh on

  Name : chokkannagagi lokesh

  DOB : 27-May-1984

  Time : 13:20

  Place : r.nadimpalli,chittoor

  Let me know my Horoscope.

 194. pulleti lavanya on

  D/O/B
  11-03-1990
  VUYYURU.
  PLESE SEND MY PERSONAL PROFILE
  JOB, MARRIGE LIFE ,FAMILY LIFE

 195. Santhi Kumari Reddy on

  Hi
  I am Santhi Kumari Reddy
  My Birth date: 13-04-1987
  Time:1-15 P.M
  When will i get a job.And when will i get married

 196. madhulatha on

  hai sir,
  na dob 10.03.1990 mrng 9.30am ki
  i want to know my education life and marriage life

 197. SURESH THOTA on

  Good Day Sir,

  I am Suresh THota,

  D.O.B. 15/07/1987,
  Place: Gannavaram(pin 521101), Krishna Dt.
  Time; 16.10.00

  Plz Let me know my Personal profile.

 198. RAGAMADHURI on

  sir
  my date of birth 4th august 1990
  birth place badrachalam andhra pradesh
  can u please tell my raasi and nakshatram
  and any dosham

 199. RAGAMADHURI on

  sir
  my date of birth 4th august 1990(time 10.20 am)
  birth place badrachalam andhra pradesh
  can u please tell my raasi and nakshatram
  and any dosham

 200. B Sai Keerthana on

  Respected Sir,

  It is submitted that the above named chail is daughter, here date of birth is 12 jan 2004. I want to know her jatakam and I wanted do somting her future.

 201. B Sai Keerthana on

  Respected Sir,

  It is submitted that the above named chaild is my daughter, here date of birth is 12 jan 2004. I wanted to know her jatakam and I wanted do somting her future.

 202. lavanya on

  my name is lavanya
  date of birth :10-01-1988
  time-4.55pm
  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards
  lavanya.

 203. muthavarapu shivakumari on

  sir i am studying b.tech final year.plz tel me the my star rasi and my future

 204. sir
  my date of birth 16th april 1998(time 06:59 am)
  birth place gunpur orissa.
  i came to 10th class.my study level is very poor.
  and i was very clam i will not intrest to talk with my others even with my family members.
  what will happen in my future.
  did i pass in 10th class or not.
  tell me dosham

 205. Dayasagar Chowdary S on

  Name : Dayasagar Chowdary Senapathi
  DOB : 20/06/1987(20th june 1987)
  TOB : 06:25AM (Early morning)
  Place : Naupada, Srikakulam(dist)

  please write my jathakam, Life, Carrier, Job and Marriage.

  Thanks&Regards
  Dayasagar Chowdary S

 206. NARENDRA KUMAR.KORAVI on

  NAME : NARENDRA KUMAR .KORAVI
  DOB : AUG 30 1987
  TIME 7.15

 207. NARENDRA KUMAR.KORAVI on

  NAME : NARENDRA KUMAR . KORAVI
  DOB : 30 AUG 1987
  TIME : 7.15 AM
  DAY : SUNDAY
  PLACE: KADAPA
  STATE:ANDHRA PRADESH
  MAIL ID : knkumar999@yahoo.com
  MOB:- 9849737684

 208. suresh vayyasi on

  Dear sir,
  My name:suresh vayyasi
  My date of birth is 16/12/1967,
  Time of birth is :11:40Am.
  Place of birth is : vellore.(Tamil Nadu)
  please write my jatakam stating ,Life, Carrier and court case(first wife).
  i will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,
  V suresh

 209. swathi on

  Hi Sir my bate of birth: 10-12-1988
  time : dnt know exactly
  place : vasudevapuram,kadapa(district)
  present home location : kadapa(dst)

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards
  swathi.

 210. mandadapusureshbabu on

  nagurinchichepandi.
  name.sureshbabu…………………[butsuresh ani pilusthru]
  DOB;5.1.1981
  village;bhatluru
  putindi;panidam gov;hospital

 211. anuradha on

  my name is anuradha,d.o.b october 13,1989 time of birth 11:45pm,west godavari,
  sir,

  i want to know my future ,love life and marriagelife details and jathakam

 212. sudheer on

  my date of birth 15.10.1979

  my name is devarapalli sudheer

  date of time 11.42 pm

  tell my future and my health

 213. anil paila on

  paila anil

  30th may 1995

  evening 6:50 PM (18:50)

  tuesday

  Meduna raasi

  Mrugashera nakshatram

  please na jaathakam fullga cheppara ndukante nenu chala problems face chesthunnanu
  eppudu nenu diploma complete chesi engineering lo adugupeduthunanu.Nenu eng intidaggarnunchi dayscholarga chadavadam manchida leka verae district vellatam manchida? please ee decison nenu teesukolekha pothunnanu. nenu jeevitham lo paiki vasthana?

  na jeevitham ela untundi?

  nenu chaduvolo bhaga ranistunnanu kani kaani nenu anukunna mettuku cheralekha potunnanu?

  asalu na paristhithi amiti?

  daya chesi cheppagalaru?

 214. Sai veeranjaneyulu on

  na peru sai veeranjaneyulu ani pilustharu sir na D.O.B-april10th -1990 na.time telidhu sir.Guntur lo puttanu.na jathakam chepandi ela vuntundho futur.

 215. Sai veeranjaneyulu on

  Name: sai veeranjaneyulu
  date:10-4-1990 april10th 1990
  place :guntur
  time:telidhu.
  andharu anjaneyulu ani pilustharu
  na jathakam and rasi chepandi sir.

 216. j padmavathi on

  hai sir,
  my name is j padmavathi dob/10/11/1985,place of birth :dharmavaram tob:10 to 11 am i dont know exact time.sir i know my future .in my future iam looking govt job will i get this job or not.pls replay me and also how is my future in my life..pls send total details to my mail id.thank you

 217. j padmavathi on

  naa future gurinchi chaala tension gaa undii pls sir give me any sugessions.asalu naku job vachee avakasam undaa ledaa

 218. shahidha begum.shaik on

  Dear, sir this is shahidha

  My DOB: 17-10-1989
  TOB: 5:15
  PoB:darsi prakasam district,

  can u please, tell me when i will get the govt job &,
  what will be my future.

 219. Nagasree KR on

  Hi I am 8 months pregnant I want to know about my delivery and other dwtails ..
  My date of birth 24/04/1999, borned at 3am, Tuesday..

 220. saijyothi on

  DOB – 1.8.1986, Place of birth – Guntur, Time -3.10 AM Pls tell

 221. lakshumaiah on

  Hi sir my name is lakshumaiah and i don’t know my exact date of birth can you please send me my jatakam and future,job, marriage and also about my life please sir.

  Thanks & Regards
  Lakshumaiah
  9036074304

 222. Mallikarjun.j on

  My d.of.b 25.12.1973
  Time 1.44 am
  Place of birth .jagtial (karimnager dist) A.P
  My proffession ,future

 223. HEMA SUNDARA VARMA on

  Hema sundara varma
  DOB :10.09.1977
  POB:TIRUPATHI
  TIME:00:20 AM FRIDAY
  HOW IS MY FUTURE WHEN I WILL SETTLE

 224. subbaiah naidu on

  Name- Subbaiah Naidu

  Date of Birth- 24/05/1983

  Time of Birth- 3.00 pm

  Place – Hyderabad

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards

 225. kanakam shiva gowri on

  Hello sir my date of birth = 29-07-1996
  time 00:45 at saturday (28) night that means on monday (29)
  rayaghada ,orissa .i am 17 and i am in love and i want to marry him please tell me is this the right time for marriage or not please sir that’s very important.thank you

 226. pavan kumar on

  name .pavan kumar
  date of birth.14-06-1986
  time .04.30pm
  place .jaggayyapet

 227. Hello namaste guruji.My name is Srinivasulu,DoB 1place of birth 8-November1984.placeof birth Madduru,WG district. But I do’tknow my birth time please tell me my janmanakshatra and rasi other details sir.

 228. Md.Abdul Quddus on

  Name: Md.Abdul Quddus
  Date Of Birth: 26th August 1986
  Time: 04:30pm (16:00)
  Place: Machilipatnam
  Longitude: 81’13 East
  Latitude: 16’17 North

  sir na chadhuv kuda madhyalonay break indhi na life antha chala daridram ga undhii job kuda chaydam laydhu anni problems e madhya asalu em chaysina madhyalonay agipothunai koncham na jathakam ela undho chaypagalaru yeppatilo change vasthundhi em chaylo kuda koncham clear ga chaypandi inka na job,marriage,future life ela untundho koncham clear ga chaypandi

  • admin on

   Dear Abdul,
   Meru ma website lo live chat dwara ma astrologer tho mee samashalaki parishkara margalu adagavachu.

   Thanks,
   Admin

 229. srinivasulu on

  NAME M. SRINIVASULU
  DATE OF BIRTH 13-04-1987
  PLACE OF BIRTH KURNOOL
  TIME 4TO 4.30

 230. srinivas reddy on

  Hi ,
  Presently

  am rolloff from project in wipro , when i will get theprojectand futire
  my dob is 1986 dec 29
  ,08095088695

 231. PAVANI on

  namaskaram siddanthi garu,

  na peru pavani.na dob : 02-09-1985,08:30am,marrige date : 08-08-2012 at 7.52am,my husband name is:rajeev reddy(dob:03-07-1981)please tell me our future & childrens

 232. narasegowd on

  my name is narasegowd my marriage date is 01 june 2005 my age is 38 years iam facing much problems may i know reason for this

 233. varshika on

  name: varshika
  place of birth :singarayakonda
  dob:29/03/1987
  mar date:15/12/2010
  husbend name : sateesh,dob: 23/07/2013

  plz tell me about my future and about childrens how many members that to boys or girls?

  plz tel me siddanthi gaaru……

 234. vani on

  Namaskaram,

  na peru srivani,dob :2 june,1987 4:30pm Hyderabad lo putanu.
  nadi prema pella..pedalu kudrichina pella.epudu na ku pelli avuthundi.
  Naku okathanu ante istam anthani details dob:07 sep1988 9:30 am
  adilabad Andhra Pradesh lo putadu.
  ma edariki pelli jarige avakasham unda.maa pedalu opukoni pelli chesthara.daya chesi chepandi…

 235. Satish Immanni on

  Hi Sir my bate of birth: 22.03.1982
  time 9:00 PM
  place : Velivennu near Tanuku(W.G.Dt)
  present home location : Bobbili (Vizayanagaram Dist)
  Job Location: Chandigarh

  Sir please write my rasi & nakshtram and about t know my future , and marriage and job

  Regards
  Immanni.

 236. ksuresh on

  sir please write my rasi nakshtram and about know my future and marrieage job

 237. t.sandhya on

  Hello Sir,

  my sister name is sandhya
  date of birth:12.08.1985.
  time :7pm.to 7.20pm Exactly don’t no sir

  please write my sister rasi and nakshtram & job marriage ( if she have in this year marriage or not please write here we are waiting ,thank you .

 238. Prashanth on

  Hello sir,

  My name is Prashanth.
  DOB:28-05-1991
  I dnt know exact time but i know few details.they were
  Raasi :vrischika
  Nakshatram:Anuradha
  Place :karimnagar(Andhra Pradesh)
  Could you please send me about my horoscope

 239. suresh babu on

  My name is suresh babu
  date of birth:25.03.1990 6.30 pm, tadpatri, anantapur,andhra pradesh
  i want to know my future, love, marriage, job

  thanks in advance
  suresh

 240. Sri Ram on

  Sir,
  My name is sriram
  date of birth:12-04-1992,challapalli,machilipatnam,(krishna Dt,.),Andhrapradesh
  time 22:45 (night time sir),
  Rasi:simha rasi,nakshtram:magha nakshtram

  sir please tell me about my love & when i will settle in my life with a job..
  thanking u,
  sriram.

 241. sudheer on

  Can u please tell my son horoscope and good name.
  My DOB is .23-2-2013
  TOB is .11:39pm
  POB is Vizag

  Can u please tell me the good name and what will be future in life

 242. sambasivarao yeluguri on

  sambasivarao yeluguri
  time 3:15pm
  tenali
  guntue dt
  i wany know my study.
  plz tell me fast

 243. Chebrolu Murali Krishna on

  Full NAme: Chebrolu Murali Krishna
  DOB: 18-MARCH- 1986
  Birth Time 04:56 AM
  Place : Nellore
  Andhra Pradesh
  i want to know my future and job, money

 244. saikiran on

  hi sir..

  name:saikiran
  dob:06-09-1985
  birth place: guntur
  time: 10 am
  plz tell when i am going to get goverment job
  and when i going to get marriege

 245. jyothisathprakash on

  hi

  my name jyothi, my husband name Sathprakash rao we r waiting for boy baby when its happen, my husband facing some land problems when it solves & he have some health problem also he is doing always pooja also his dob 29.07.1966 my dob 07.06.1985 pls help us

 246. jyothsna on

  i was born 1980 august 5th tuesday 12:30pm at anathapur my husband want son we will have in future son or not

 247. Aparna.G on

  , Name:Gunnam aparna reddy
  dob:05/12/1988

  Birth Place:nellore
  day:Monday
  Time:8:30 t0 9:30
  when will i got job?
  Present how is my Position?

 248. araswathi on

  my name is saraswathi
  date of birth:10.08.1985.
  time :10.50 AM, Saturday (dont no nakshatram Sir)

  please write my sister Rashi and Nakshtram & marriage (if she have in this year marriage or not please write here we are waiting ,thank you & When she get Government Job.

 249. Sudhakar Patibandla on

  I want my astrology below are my details

  DOB: 11-09-1986
  Place : Vijayawada
  Time : 8:00 PM (Not sure about time)

 250. siva on

  Hi Sir my bate of birth: 22-10-1989
  time 4:10 PM
  place : moparru guntur(district)
  present home location : moparru

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards
  sivaramakrishna

 251. nuthanrajeshkumar on

  naku 1 year nunchi bussiness lo nastapoyanu nenu epudu challa bhadhalalo vunanu nenu yemi cheyali anna nadhagara money ledhu kanuka nenu malli yella payakiravalo chepandi pls………….my date of birth 10-01-1983 name: nuthanrajeshkumar time : 11:45 am birth place musunuru nizvid (mandal) naku yedhayena salaha chepandi

 252. venkata nagaraju on

  my dob is 24 Sep 1982
  time 9:15am
  i want to know my job, whether i will get govt job or not

 253. venkata nagaraju on

  Hi Sir my bate of birth: 24-09-1982
  time 9:15 AM
  place : guntur
  present home location : hyderabad

  Sir please tell me wheter i will govt job or not?
  Regards
  Venkata Nagaraju Ch.

 254. Hi Sir

  my date of birth: 15/4/1989
  time 7:00 PM
  place : chittoor(district)
  present home location : chennai

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life, and marriage and job
  Regards
  munikrishna.

 255. durgarao u on

  NAME: DURGARAO U
  DOB:10/07/1977
  PLACE OF BIRTH:VIJAYAWADA
  TIME:6.30AM IN BETTWEN 6.45AM

  WHAT ABOUT MY FUTURE
  AND HEALTH

 256. anitha rani on

  sir my date of birth:01-10-1989
  time:3.30am
  place:bellary

  please tell me about my job in good field,wether I will get in this week/month?

 257. upendra babu on

  DOB 17/10/1977 at 12.30 p.m
  at Anantapur district Yadiki Mandal

  please clarify when will i get married

 258. b.pavani on

  name:B.pavani
  DOB:26-05-1981
  TIME:05:48PM
  PLACE:JAGITIYAL(KARIMNAGAR,DIST)

 259. V.sreelatha on

  sir,
  my DOB:02-08-1982
  TOB: morning 10 0′ clock
  POB: Hyderabad
  want to know about my future.To get a bank job what should i do,to which god should i worship and which sloka i should chant.Please do tell me iam badly in need of job right now.

 260. sir nenu puttina tedi 02/12/1991 evening 6 gantalaku janminchanu naa jathakam chusi naa jeevitham ela untundo naku mail cheyandi telugu lo urgent sir please

 261. srinivas reddy on

  Hi sir this is srinivas reddy
  my dob is 29 dec 1986 nen l&t lo job chesi bayatakocha malli job epudu vasthundhi na mrg life jathakam pampandi

 262. srinivas reddy on

  Hi sir this is srinivas reddy
  . my num is 8095088695 dec29 1986 nen l&t lo job chesi bayatakocha malli job epudu vasthundhi na mrg life jathakam pampandi

 263. talla venkatesh on

  talla venkatesh goud said:
  sir, my name is talla.venkatesh
  date of birth 08-12-1986
  time of // 10:15am
  birth place:Osmaniah hospital in hyderabad
  can you please find out my feature about my carear and job sir

 264. vinod babu on

  vinod babu, dob : 13/11/1975, time : 11:35AM, Place : Anantapur, Hello, Sir Please tell me the future of my business, can i success in my Business, and my business going to down, because of competitors in my area. Is there any solution? and also i am not happy with my family, because of many tensions..Please tell me the solution..and also tell me the jhataka stones which i put on my ring?

 265. Can u please tell me when i will get the JOb and what will be my future .
  and in future of my life, and marriage and job.

 266. vinod babu on

  vinod babu, dob : 13/11/1975, time : 11:35AM, Place : Anantapur, Hello, Sir Can i construct a new house in the future? when it will happen?

 267. rani.gujjala on

  Hi sir m rani my date of birth20_11_1991..,tyming11_43am,m in love with vamsi krishna,over parents r nt accepting over relation ship,vamsi father commetrf suuaided m worried pls whe sayn is over marriage

 268. srinivasa rao on

  please tell me as per numaralagi how is my name any concoction please.

 269. hai sir/mam …

  D.O.B-07/01/1987

  Birth time:- 04:00 Am to 04:15 am

  Place Kambhampadu,Macherla(M.D),Guntur(D.T)

  i am married when i will get good job and child.

 270. p s venugopal on

  my nakshtram MAKHA 3rd padam born at hindupur. please inform the future

 271. chakravarthy on

  Sir,

  This is chakri,

  DOB: 07-02-1975
  TOB: 10:30 pM (approx)
  POB: vijayawada, Krishna Dist. AP

  Regarding my marriage Prediction. Who are most suitable to be perfect match for me. When will be my marriage times.
  Please send these details only to my mail.I want it to confidential.

 272. ram on

  sir,

  my dob is 29-05-1983,at 12.35pm sir please tell me sir which time i get a job and marriage please sir

 273. sri on

  Hi ,

  I am giving my birth details below.

  NAME – SREE

  Date of Birth – 20th Jan 1979
  Time of Birth – 11.30 A.M.

  Please send my jataka chakram details.I want to know how my future will be.

  I am eagerly waiting for ur mail

 274. sir

  my date of birth 09-11-1984
  doddadevarapadu kamam d.t

  pls tellme wn i get new car and my fuctur
  ihave one son…..

 275. Srisailaja on

  Name: srisailaja
  Time: 8.48 AM
  Dob: 1/11/1988
  Birth place: Srisailam

  Regarding money, job, and marriage and Health

  Thanks and regards
  sailaja

 276. rajini on

  Can u please tell my horoscope.
  My DOB is .01-09-1981
  TOB is 11.15pm
  POB is Vijayawada , Krishna District.

  Can u please tell me when i will get the JOb and what will be my future .
  and in future of my life, and job.

 277. veeranjaneyulu padamata on

  sir
  date 14-09-1988
  time 6:20 pm
  place gudlavalleru krishnadist
  phone 9700775143
  pls full dedails sir kavali

 278. abhinand on

  respected sir/madam,
  my name is abhinand. i have completed my mca. when i will get a job? please forward to my email.
  m furnishing my details:
  name: doosa abhinand
  gender: male
  date of birth: 19th may 1990
  time: evening 03:55PM

 279. B NAVEEN KUMAR on

  Hi Sir my bate of birth:16-06-1987 TIME BETWEEN 00:01 AM MORNING 02:00AM)

  NATIVE PLACE: ACHAMPETA,MAHABOOB NAGAR, A.P

  Sir please write my rasi nakshtram and in future of my life,JOB AND TEL ME ANY DEFECTS ON MY DATE OF BIRTH

  Regards
  B.NAVEEN KUMAR
  naveen.b318@gmail.com

 280. bhanuprakash padala on

  Please na jatakam konchem cheppandi .. future yela untundi job ,family and marriage..

  kruthagnathalu…

 281. bhanuprakash padala on

  Please na jatakam konchem cheppandi .. future yela untundi job ,family and marriage..

  Place of birth..gudur(nellore district)

  kruthagnathalu…

 282. bharath babu on

  sir my date of birth is 21/04/1995 time;3:15pm and place is eluru
  sir please tell me about my future

 283. varalakshmi on

  name:varalakshmi
  date of birth:06/07/1987
  place:nellore
  time:9:30pm
  gender:female
  sir please tell me about my job & marriage

 284. Jagadeesh on

  Dear Sir,
  My name is Jagadeesh Nethra.My date of birth is 06-06-1989 with time in between 2.00am to 3.00am. Plz kindly tell me my horoscope.

 285. vineela on

  Dear sir,
  My name:vineela simhadri
  My date of birth is 22/08/1989,
  Time of birth is :6:45pm.
  Place of birth is : Mangalagiri.(A.p)
  please write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege.
  i will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,
  vineela.s

 286. NARAYANA RAO on

  Sir,

  Please tell about my horoscope.

  My Date of Birth is : 28-06-1972
  My Time of Birth is : 11-45 P.M., (Night)
  My Place of Birth is : Machilipatnam (Krishna Dist.,) A.P.

  Pleae tell about my family life along with childrens.

  I will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,
  K Narayana Rao

 287. madhuri on

  madhurimettukuri.
  date of birh 12august 1992 6pm piease send my details about job and marriage

 288. Rajasekhar v on

  Dear sir,
  My name:V.Rajasekhar
  My date of birth is 27/03/1988,
  Time of birth is :04:30am to 5.30am.between i d’t know the exat time.
  Place of birth is : Vikayawada.(A.p)
  please write my jatakam stating ,job,Life, Carrier and Marriege.
  i will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,

  V.Rajasekhar

 289. Ch.Mrudula on

  Iam Mrudula.
  My DOB 1-08-1991.
  I know about my job,marriage and totally my future.

 290. nagesh on

  Sir,

  Please tell about my horoscope.

  My Date of Birth is : 11-03-1981
  My Time of Birth is : 07:30 am
  My Place of Birth is : hyderabad.

  Pleae tell about my family life along with childrens.& my total life.&my future.

  I will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,
  n.nagesh.

 291. maha lakshmi on

  Sir,

  Please tell about my horoscope.

  My Date of Birth is :12-07-2013
  My Time of Birth is : 11:11 am
  My Place of Birth is : hyderabad.

  Pleae tell my dauther s future….& eduecation….

  I will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,
  n.nagesh.

 292. ch.suman kalyan on

  pls tell me about this person in telugu that how will be the relation with her wife in his life

 293. anusha on

  my name: anusha singupathi
  born on :21st march 1991
  time: 8:35 am
  place: ahmedabad gujarath
  Longitude: 72 40 East
  Latitude: 23 00 South

  i need to know my complete horoscope

  and when is my marriage

  how will be my job

  my married life etc etc

 294. R.RADHA KUMARI on

  Sir,

  Please tell about my horoscope.

  My Date of Birth is :07-08-1971
  My Time of Birth is : 03.35P.M
  My Place of Birth is : VISHAKAPATNAM
  Pleae tell my dauther s future….& eduecation….
  MARRIAGE DETAILS
  MOST WORRIED ABOUT MARRIAGE

  I will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards

 295. R.RADHA KUMARI on

  Sir,

  Please tell about my horoscope.

  My Date of Birth is :07-08-1971
  My Time of Birth is : 03.35P.M
  My Place of Birth is : VISHAKAPATNAM
  Pleae tell my dauther s future….& eduecation….
  MARRIAGE DETAILS
  MOST WORRIED ABOUT MARRIAGE
  please write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege.
  i will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,

 296. omprakash on

  sir,
  i completed my b.tech in 2011,i got job now and joining date is 12 august 2013 how my career will be in this job can i sustain and can i win the challenges? and also how will be my future?
  my dob
  24-11-1988

  time no idea

  Hyderabad.

  sir please send me the reply.

 297. Badarinadh on

  Sir,

  My Child Date of Birth

  Date: 17/05/2013

  Time: 6: 41 pm

  Place of Birth : TANUKU WESTGODAVARI

  Please Reply me

  Thanks,
  Badarinadh
  9493689722.

 298. sir,
  my date of birth is:05-08-1991,
  time ofbirth is:5.00am,
  place of birth is: siddipet(A.P),
  Please tell about my horoscope.

 299. ravi on

  Sir,

  Please tell about my horoscope.

  My Date of Birth is :17-06-1984
  My Time of Birth is : 00.30 A.M
  My Place of Birth is : VISHAKAPATNAM
  MARRIAGE DETAILS
  MOST WORRIED ABOUT MARRIAGE
  please write my jatakam stating ,Life, Carrier and Marriege.
  i will be eagerly waiting for your reply…
  thank you sir
  with regards,
  ravi

 300. sarika on

  date of birth:17 novmbr 1988, 1.45 pm
  place:hyderabad
  marriage details and any dosham and marriage life..

 301. swam santhosh kumar on

  NAME:SWAMY SANTHOSH KUMAR
  DOB:17/12/1992
  PLACE:HYDERABAD
  TIME:9:10PM
  DAY:THURSDAY
  SIR,I WANT TO KNOW ABOUT MY JOB WHEN I’L GET IT AND ALSO HOW WIL BE MY FUTURE IN STUDIES AND ALSO IN SINGING FIELD AS I’M A SINGER.

  THANKS IN ADVANCE

 302. NAME:DEEPTHI GURAJALA
  DOB:01/AUG/1986
  PLACE:KADAPA
  TIME:9 TO 9:30 AM (BEFORE RAHUKALAM)
  DAY:FRIDAY

  SIR,I WANT TO KNOW ABOUT MY MARRIAGE. BECAUSE MY PARENTS ARE NOT ACCEPTING MY MARRIAGE.HOW TO CONVINCE THEM PLEASE GIVE ME ANSWER SIR MY LOVE SUCCESS ARE NOT.LAST TWO YEARS I HAVE SUFFERED THIS PROBLEM SIR

 303. Muttavarapu Bharat raj on

  Namaste sir,
  My name is Bharat raj. I was born on 04-DECMBER-1990. I want to know whether i will go abroad for my studies because my visa got rejected for 2 times.
  Thank you

 304. Thiruveedhula Sai Sruthi on

  My name is Sai Sruthi I was Born on 14-september-1997 Place of Birth Addanki Time 9.30 AM

  Please tell my daughter Future & Education

 305. sunitha on

  sir my name is sunitha i was born on 22-feb-1989 time 8:32pm please tel me about my job and marriage.

 306. chandramohan on

  name:chandramohan
  DOB:9-august-1985
  please tel me about my future(job&marriage)

 307. santhosh on

  NAME: SANTHOSH KUMAR
  DOB:12/oct/1990
  PLACE:ARGUL, NIZAMABAD

  tell me about my marriage

 308. sandhiribalakrishna on

  My name is Balakrishna dob 15-12-1986 time5-6am place golunaka hyderbad plec tel me about the govt job or my future

 309. boddeti yadava buchi babu on

  dob 01.11.1981 earlie morining
  12.46am
  naksithram : jasta 4TH padam
  rassi : vrushikam
  tell me about my future and financal problem present sutivation
  and my lucky stone plz…

 310. kandala.sateesh reddy on

  Hi, My name is kandala.satesh reddy
  My date of Birth is 10/dec/1989(actually this is not correct dob,this one is mention in stdycertificates)
  Plz tell me about my future, and which number is suitable for me for life time, and job details….

 311. ANILKUMAR on

  Sir,

  My Name is Anil kumar, D.O.B – 15.02.1978
  TIME – 1.45 AM.

  PLEASE TELL ME ABOUT FUTURE LIFE AND ABOUT FAMILY AND CHILDREN

 312. SWAMI NAIDU on

  Date :19/12/1985
  Time : Afternoon between 1-2

  Please tell me my marraige time and job details

 313. mallikarjuna on

  sir my brother date of birth is 22.6.1986
  he got marriage just last year august from that day he is getting many problems from their in laws
  no job till now so what is his future and job and married life.
  please reply sir

 314. SAIRAM on

  NAME : SAIRAM (ALIAS)(MANIKANTA)
  DOB : 19-JUL-1984
  TIME OF BIRTH : 07:30 AM
  PLCA OF BIRTH : NELLORE TIME ZONE, MALLAM VILLAGE.
  .
  PLEASE LET ME KNOW MY FULL FUTURE AND LIFE..
  .
  REGARDS,
  SAIRAM

 315. haiosir>mynameisanuraadha,mydateofbirth06/02/1983,night10-35pm,placeofbirth-kakinada)pleasetellme,iammarriedjobmyfurepleasehelpmesir.

 316. anuraadha.said=namastha-sir=mynameisanuraadha,mydateofbirth06/02/1983night10.38pm>placeofbirth>kakinada!iammarried,job,myfuture>plaesetellmesirpleasehelpme.

 317. bhargavi harsha on

  sir my date of birth is 5th december 1997 i wanted to know about my future ,education

 318. Hai i am jyostnarani DOB 11-3-1990 place of birth vijayawada time of birth 2.15 am
  I want to know about my future.. like when i am going to settle in my life, will i get a govt job. over all how my future will be?

 319. nirmala on

  Dear Sir,

  My Date Of birth is 11-08-1989,friday afternoon 2.55mm, plece – Visakhapatnam. and this is to inform you that please send the my marrige year & month and my Job future.

  Thanks & Regards,
  Nirmala.

 320. G NARAYANA REDDY on

  Sir
  My Date of Birth-18th may 1988
  Time-Around 06:30 AM
  Birth Place-Chintamanupalli(v) ,C.Belagal(M) ,Kurnool(Dist.)

  Sir please provide my COMPLETE Jayhakam along with BIRTH STONE and any DOSHAMS are there and what are REMEDIES for that DOSHAMS.

  Regards
  G NARAYANA REDDY

 321. satyaprasad on

  Sir Naa date of birth 1984-9-9. Nakku 27-4-2011 pelli iemdi.29-5 2012 pappa putimdi. 26-9-2012 pappa chanipoemdi. Naaku mall I putina pillalu bagumtara. My name satyPrasad

 322. Annamdevula lalitha on

  my name: Annamdevula Lalitha
  born on :31st august 1990
  time: 5:27 am
  place: mandapeta,andrapradesh
  L
  i need to know my complete horoscope

  and when is my marriage

  how will be my job

  my married life etc etc

 323. my name: uppalapati anandkumar
  born on :25-06-1992
  time: 12.30
  place: thokapalli (v) pedda araveedu
  [m} {prakasam} dist

  i need to know my complete horoscope

  and when is my marriage

  how will be my job

  my married life etc etc

 324. silpa on

  Hai Sir,

  my DOB:09/10/1990

  time:3:10 am

  i want to know my horoscope

  can i get GOVT job or not? and future life etc

 325. kalpana on

  Hai Sir,

  This is my sister DOb

  my sister DOB:22/6/1988

  Time:01:05 am

  i want to know complete horoscope
  when she will married and future life etc

 326. sekhar on

  sir i am N.Sekhar from kakinada .sir i would like to know about my future.so please tell me.
  born on 01-02-1963
  time: 10:05 am
  place: burma
  i am suffering a lot for money.

 327. p.srilakshmi on

  Hai…. sir
  my name is srilakshmi
  date of birth : 28-11-1992 at jonnada ravulapalam
  i am studing in b.tech final year
  tel me about my future life &which feild is suitable for job

 328. manikanta on

  Hai sir my name is ADAPA.Manikanta date of birth is 25-04-1991 at aswaraopeta.iam completed B-tech in computerscience.sir plz tell me about my future life & job

 329. Sujatha on

  Name – sujatha ,surname – chintha,DOB- 22-07-1975,Birthplace -gudivada ,born after 12(odd hrs)am……. My question is wen I vl get married .post marriage life n my character .thank u

 330. k.kasimvalli on

  Hai sir,
  My name is kasim valli ,date of birth 09/oct/1983,please describe my future,job details .

 331. sir my name A S RAVINDRA AND MY DATE OF BIRTH 22-FEB-1987 TIME : 06:30AM NIZAMABAD DISTRICT pLESE

  TELL ME WHEN I AM GET THE GOVTJOB OR NOT AND TELL ME ABOUT THE MY FUTURE

  SMALL REQUEST SIR TELL ME MY LUCKY NUMBER AND COLORS

 332. satish on

  name mandarapu satish chandra
  dob 26-07-1991
  time 03:43 pm
  birth place chirala,andhra pradesh

  tell me weather i can marry a girl i love or not plzzzz

 333. TEARATI RAMAKRISHNA on

  dear sir,
  DOB:- 14.06.1989

  PLS TELL ME MY LUCKY NUMBER &
  PLEASE LET ME KNOW MY FULL FUTURE AND LIFE..

  KITTU

 334. neelima on

  Dear sir,
  name:nimmala.neelima
  date of birth:17.02.1990
  time:3.45am
  place of birt:nellore,andhrapradesh
  question:when i will get marry?whether i can get government job or not?

 335. varalakshmi on

  Dear sir,
  name:pathipati.varalakshmi
  date of birth:06.07.1987
  time:9.30 to 10pm
  place of birt:nellore,andhrapradesh
  question:when i will get marry?whether i can get government job or not?

 336. varalakshmi on

  Dear sir,
  name:pathipati.varalakshmi
  date of birth:07.08.1987 time:9.30 to 10pm
  place of birt:nellore,andhrapradesh
  question:wether i will marrry my lover or not?whhen i will get marry?whether i will get government job or not?

 337. hai Sir,

  Na future gurinche alage e madhya na husband tho chala manaspardalu vastunai alage money kuda chala loss avutunam plz chepandi elagaina entaina.DOB: 17/2/1985

 338. SATISH BABU on

  sir
  my dob:03-10-1990
  please tell me when will i get job,
  and my lucky number.

 339. Rajeev on

  Dear Sir,

  Please tell me my future, because my job was terminated. Now i am empty my DOB:20.02.1975, 9.50 pm in vijayawada.

  what is my position. what to do in my future, I am married, and have two children they are small. what is their future and my future.

  How can i increase my income to maintain my family.

  thanking you
  Rajeev

 340. prasanna on

  SIR, I AM PRASANNA
  MY DOB IS:23-05-1992
  ZODIAC SIGN: VIRGO
  NAKSHATRAM: UTTARA,3rd PADAM
  I AM WRITING BANK & INSURANCE EXAMS BUT NOT SUCCEEDING PLZ TELL ME WHEN DO I GET JOB. PLEASE

 341. Amarnath on

  My Date of birth is 07/11/1983.Time:20:45. tell me my future.When is my marriage,my health is not good.There is no growth in my life.permanent job when i will get.

 342. B Rajasekhar Reddy on

  name:B Rajasekhar Reddy
  DOB:09-03-1989
  Place:Pulivendhula
  Time:11.30 to11.45 Pm
  Tel my feature and my job position

 343. swathi on

  DOB: 10-10-1986,
  TOB:7:54pm
  POB:Nirmal,Adilabad Dist.
  Can u please tell me when i will get the JOb and what will be my future .
  and in future of my life,and job

 344. hari krishna on

  my date of birth is 13/10/1979. time after noon 12:17. tell me my future.
  when is my marriage, my business is very dull. there is no growth in my life.

 345. MY NAME IS G.THRIYAMBAKA REDDY
  DATE OF BIRTH :26/10/1966
  PLACE OF BIRTH:KRISTIPADU
  TIME OF BIRTH:9:47AM-DORNIPADU MDL-KURNOOL DIST
  WHAT ABOUT MY FUTURE.THERE IS NO SUCCESS IN ANY WORK. WHEN WILL I GET SUCCESS

 346. satheesh reddy on

  My name is:satheesh reddy
  Date of birth: 24/8/1985
  Time of birth:(8-9)AM
  place of birth:vijayawada
  Please tell me about my future and family life and is there any possibility to do business in future

 347. D.PRASHANTH on

  Dear sir,
  My name is PRASHANTH ,my date of birth is 29-10-1990 monday 10.00p.m
  my birth place is kolanpally(warangal).
  i completed b.sc(computers) 2011 passed out ,after that i worked 1 year as a software engineer ,iam doing MCA ,iam not going to college regularly,just qualification point of ,iam studying MCA.
  i want to know my future and which field is best about my birth,either software job or Government job.
  please tell me my future and my marriage

 348. m.mukundapriya on

  mukundapriya
  dob 18.05.1988 10.30am
  kowkuntla
  makha
  sir
  i want know about my future, job settlement, studies, marriage, family life, health etc

 349. rihana on

  shaik rihana, dob:15/10/1991, time:3:30am, birth place:guntur,pasumarru,
  pls tell me abt my future

 350. chandra sekhar kolla on

  HELLO SIR,

  MY NAME :CHANDRA SEKHAR KOLLA
  BOD: 16-04-1988
  NAKSHATRAM : ASWINI
  RAASI :MESHAM

  TIME: NOT SURE(AFTERNOON)
  PLACE :GUNTUR

  CAN U PLEASE SAY ME WHEN IAM GOING TO GET JOB..AND ABOUT MY LIFE SETTLEMENT

  THANK YOU

 351. Suryaprakash on

  Name : Suryaprakash
  DOB :09-10-1985 4:15 AM
  Place : Hyderabad

  I want to know about my finical status in future and this year.

 352. NAGA UMA MAHESH on

  Name : Naga Uma Mahesh,
  dob : 27-12-1990,
  time : 14.15 PM
  day : thursday, mukkoti ekadasi
  place: eluru, west godavari dist, A.P

  could you please tell me about my job, health and my life.I am facing so many health problems, what is the remidy for it?

 353. chandini on

  i dont no my rashi can u please send what is my rashi

  my name sk.chandini
  date of birth : 06.02.1993
  birth of place : kakinada
  t

 354. harika on

  dob:08-03-1990
  time:4:07am
  how is my future plzzzzzzz tel me am facing a lot of problems..plz suggest me…when i will get job and marriage?
  plz rply soon………

 355. Vijaya Lakshmi on

  Namaskaram,

  My Cousin,s name is Vijaya Lakshmi pusala ,
  DOB 16/04/1986.Time of birth 0915hrs am
  Place Guntur. We are Looking for groom ,please give detailed jatakam and any doshas and parihaarams if any

  With regards
  Gowthami

 356. I want to know my jathakam,.
  DOB: 03/05/1986, 7:35 am saturday
  Sathabisha nakshtaram,2 padam
  kumba raasi,

 357. ch chalapathi rao on

  My name is : chalapati chalapathi rao
  DOB : 28.05.1966
  Time : 18:15 minutes
  place of birth : gudivada
  andhrapradesh
  please send me my jathakam

 358. M.Vinaykumar on

  Hi Sir,

  Please tell my horoscope.

  Name: M.Vinaykumar
  DOB: 09/09/1984
  Time: 7.00 Am
  Place of birth: Eluru

 359. My name is Harish.
  DOB:-17/12/1991
  Time:-5:02am
  Place:-mangalagiri,guntur(dt)
  Sir plz write my jathakam nakshatram nd future in my life nd my marrage life but I m in love.
  Arrange marrage or Love marrage

 360. sir
  date 10-06-1991
  time 01:20 pm
  place chittoor dist, Rompicherla, AP.
  phone 09600675590
  9441275402
  pls full dedails sir kavali

 361. Venkateswarlu on

  This is venkateswarlu .i have completed mba my age 30.i have not get the job untill now .please tell my future.

 362. Please suggest a Baby boy name based on Date and time

  Date:11-Sep-2013
  Time:7:20AM
  Place: Yemmiganur, Kurnool Dist.

 363. name:Ramya

  place of birth:chirala

  dob:7-1-1987

  time: between 5-6pm
  Please send me raasi chart and my future and when can I get job.

 364. kranthi kumar on

  date of birth 01/03/1987 time is 1:30AM place of birth is KAGAZNAGER PLZ send when i get marriage sir