Archives

Categories

గురు కవచం[బృహస్పతి] ( Guru Kavacham )

అస్య శ్రీబృహస్పతి కవచమహా మంత్రస్య, ఈశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బృహస్పతిర్దేవతా, గం బీజం, శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకమ్, బృహస్పతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానమ్ అభీష్టఫలదం వందే సర్వఙ్ఞం సురపూజితమ్ | అక్షమాలాధరం శాంతం ప్రణమామి బృహస్పతిమ్ || అథ బృహస్పతి కవచమ్ బృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు Read more ›

కుజ కవచం[అంగారక కవచం] ( Angaraka Kavacham )

అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్య, కశ్యప ఋషీః, అనుష్టుప్ చందః, అంగారకో దేవతా, భౌమ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానమ్ రక్తాంబరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్ | ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాంతః || అథ అంగారక కవచమ్ అంగారకః శిరో రక్షేత్ ముఖం వై ధరణీసుతః Read more ›

బుద కవచం ( Bhuda Kavacham )

అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః | అథ బుధ కవచమ్ బుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః | పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః || 1 || కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా | నేత్రే ఙ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః Read more ›

శుక్ర కవచం ( Sukra Kavacham )

ధ్యానమ్ మృణాలకుందేందుపయోజసుప్రభం పీతాంబరం ప్రసృతమక్షమాలినమ్ | సమస్తశాస్త్రార్థవిధిం మహాంతం ధ్యాయేత్కవిం వాఞ్ఛితమర్థసిద్ధయే || 1 || అథ శుక్రకవచమ్ శిరో మే భార్గవః పాతు భాలం పాతు గ్రహాధిపః | నేత్రే దైత్యగురుః పాతు శ్రోత్రే మే చందనద్యుతిః || 2 || పాతు మే నాసికాం కావ్యో వదనం దైత్యవందితః | వచనం చోశనాః Read more ›

కేతు కవచం ( Kethu Kavacham )

ధ్యానం కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్ | ప్రణమామి సదా కేతుం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరమ్ || 1 || | అథ కేతు కవచమ్ | చిత్రవర్ణః శిరః పాతు భాలం ధూమ్రసమద్యుతిః | పాతు నేత్రే పింగలాక్షః శ్రుతీ మే రక్తలోచనః || 2 || ఘ్రాణం పాతు సువర్ణాభశ్చిబుకం సింహికాసుతః | పాతు Read more ›

రాహు కవచం ( Rahu Kavacham )

ధ్యానమ్ ప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినమ్ | సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదమ్ || 1|| | అథ రాహు కవచమ్ | నీలాంబరః శిరః పాతు లలాటం లోకవందితః | చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే త్వర్ధశరిరవాన్ || 2|| నాసికాం మే ధూమ్రవర్ణః శూలపాణిర్ముఖం మమ | జిహ్వాం మే సింహికాసూనుః Read more ›

చంద్ర కవచం ( Chandra Kavacham )

అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ చంద్రో దేవతా | చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానం సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలమ్ | వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ || ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభమ్ || Read more ›

సూర్య కవచం ( Surya Kavacham )

శ్రీభైరవ ఉవాచ యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః | గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే || 1 || తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ | సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్ || 2 || సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ | మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్ || 3 || సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదమ్ Read more ›

దేవి సూక్తం ( Devi Suktam )

రచన: ఋషి మార్కండేయ ఓం అహం రుద్రేభిర్వసు’భిశ్చరామ్యహమా”దిత్యైరుత విశ్వదే”వైః | అహం మిత్రావరు’ణోభా బి’భర్మ్యహమి”ంద్రాగ్నీ అహమశ్వినోభా ||1|| అహం సోమ’మాహనసం” బిభర్మ్యహం త్వష్టా”రముత పూషణం భగమ్” | అహం ద’ధామి ద్రవి’ణం హవిష్మ’తే సుప్రావ్యే యే’ ‍3 యజ’మానాయ సున్వతే ||2|| అహం రాష్ట్రీ” సంగమ’నీ వసూ”నాం చికితుషీ” ప్రథమా యఙ్ఞియా”నామ్ | తాం మా” Read more ›

నక్షత్ర సూక్తం ( Nakshatra Suktham )

తైత్తిరీయ బ్రహ్మణమ్ | అష్టకమ్ – 3 ప్రశ్నః – 1 తైత్తిరీయ సంహితాః | కాండ 3 ప్రపాఠకః – 5 అనువాకమ్ – 1 ఓం || అగ్నిర్నః’ పాతు కృత్తి’కాః | నక్ష’త్రం దేవమి’ంద్రియమ్ | ఇదమా’సాం విచక్షణమ్ | హవిరాసం జు’హోతన | యస్య భాంతి’ రశ్మయో యస్య’ కేతవః’ Read more ›

గురు స్తోత్రం ( Guru Stotram )

అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ | తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || 1 || అఙ్ఞానతిమిరాంధస్య ఙ్ఞానాంజనశలాకయా | చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః || 2 || గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురురేవ పరంబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః || 3 || స్థావరం జంగమం Read more ›

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్తోత్రం ( Sri Venkateshwara Stotram )

రచన: ప్రతివాధి బయంకరమ్ అన్న వేదంతాచారి కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో నియతారుణి తాతుల నీలతనో | కమలాయత లోచన లోకపతే విజయీభవ వేంకట శైలపతే || సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే | శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే || అతివేలతయా తవ దుర్విషహై రను వేలకృతై రపరాధశతైః Read more ›

శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం ( Sri Venkateshwara Suprabhatam )

రచన: ప్రతివాధి బయంకరమ్ అన్న వేదంతాచారి కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే | ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || 1 || ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ | ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు || 2 || మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే | శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియ Read more ›

శివ మానస పూజ ( Shiva Manasa Pooja )

రచన: ఆది శంకరాచార్య రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనమ్ | జాతీ చంపక బిల్వపత్ర రచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ || 1 || సౌవర్ణే నవరత్నఖండ రచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం భక్ష్యం పంచవిధం Read more ›

దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం ( Dakshina Murthy Stotram )

రచన: ఆది శంకరాచార్య శాంతిపాఠః ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై | తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే || ధ్యానమ్ ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః | ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే || వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం ఙ్ఞానదాతారమారాత్ Read more ›